Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:840 (2004-2005)
Innlevert: 01.06.2005
Sendt: 02.06.2005
Besvart: 09.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stortinget har gjennom behandling av St.meld. nr. 30 (2003-2004) stadfestet at inntil 25 pst. av timetallet kan disponeres for tilpasning til den enkelte elev og til lokale forhold. Flertallet sier at "skolen må avgjøre dette i nært samarbeid med den enkelte kontaktlærer, elev og hjemmet". Dette innebærer likevel ikke at læreplaner, lokale forhold og behov for tilpasning skal åpne for det faglige innholdet i 25 pst. av timene avgjøres av lærer eller gjennom valg av lærebok.
Vil statsråden avklare de faglige rammene for disse 25 pst.?

Begrunnelse

Stortingets flertall understreket i sin behandling av fag- og timefordeling at "den enkelte elev/lærling skal ha mulighet til å bruke mer eller mindre tid på fag ut fra egne behov. Nye læreplaner for fag med klare mål og innføring av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering, gjør at skoleeire og skoler bør få større frihet til å disponere tiden".
Dette betyr åpenbart ikke at det gies større frihet til å disponere innholdet på den måten at innholdet gjennom læreplaner skal være udefinert.
Friheten er først og fremst tilført for å sikre større grad av tilpasset undervisning for den enkelte elev gjennom fordeling av tid på fag.
Friheten er etter min vurdering ikke gitt for å kunne styre 25 pst. av det faglig innhold i hvert fag eller av for fagene samlet. Jeg kan ikke se at komiteen i sin behandling av saken på noen måte har åpnet for læreplaner der det skal være opp til skoleeier, skoleledelse, lærer eller fagbokforlag å avgjøre 25 pst. av det faglige innholdet i hvert fag eller for fagene samlet. Det er bred enighet om at opplæringsloven og nye læreplaner skal være mindre styrende gjennom mindre detaljeringsgrad og gi større handlingsrom for pedagogisk frihet på den enkelte skole og større mulighet for utvidet bruk av tilpasset opplæring for den enkelte elev. Dette innebærer etter mitt syn imidlertid ikke at 25 pst. av det faglige innholdet i skolen er satt i "fritt spill". En slik fortolkning og en slik praksis vil etter mitt syn åpne for omfattende faglige ulikheter i grunnutdanningen som ikke gir den kvalitetsforbedringen som er et av målene med Kunnskapsløftet.
At det prioriteres fra definert og kjent innhold i læreplan er noe helt annet enn at deler av læreplanen er udefinert og ukjent.
Jeg håper derfor statsråden vil ta initiativ til en avklaring og presisering av at faglig innhold tydelig skal fremgå av læreplanene, ikke avgjøres av skoleeier, skoleledelse eller av lærer.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I invitasjonen til høring av forslag til ny fag- og timefordeling for grunnskolen og fellesfagene i videregående opplæring, ble følgende forslag til regulering sendt på høring når det gjelder adgangen til lokalt å omdisponere inntil 25 pst. av timetallet i det enkelte fag:

"Skoleeier kan omdisponere inntil 25 pst. av timene som er fastsatt i det enkelte fag når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. Slik omdisponering av timer forutsetter at målene i læreplanene i fagene ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte elev/lærling/foreldre. Omdisponeringer av timer som innebærer avvik fra målene i læreplanen, forutsetter at kriteriene og prosedyrene for spesialundervisning blir lagt til grunn."

Det følger av høringsutkastet til regulering at det er den enkelte elevs samlede mulighet til å nå målene i læreplanen som skal være styrende ved eventuell omdisponering av timer mellom fag. Målene i læreplanene er tilpasset det timetallet en forutsetter at flertallet av elevene trenger for å kunne oppnå en tilfredsstillende måloppnåelse. En eventuell reduksjon av timetallet i et fag med inntil 25 pst. må legge til grunn at elevenes mulighet for å kunne nå målene i læreplanen for faget likevel blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Lokale beslutninger om å omdisponere inntil 25 pst. av timene i det enkelte fag må derfor være underlagt nøye vurderinger. Dette gjelder for alle elever og lærlinger i alle fag og på alle trinn i opplæringsløpet.

Å øke timetallet for elever i et fag skal ikke medføre at det oppstår problemer med å kunne nå mål i faget/fagene timene tas fra. Forslaget til regulering krever også samtykke fra elev/lærling/foreldre.

På denne bakgrunnen mener jeg at den problemstillingen som stortingsrepresentant Arne Sortevik reiser, er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i forslaget til regulering.