Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:858 (2004-2005)
Innlevert: 08.06.2005
Sendt: 08.06.2005
Besvart: 15.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Bellona rapporterer at statssekretær Arnfinn T. Ellingsen (V) på en konferanse i Stamsund i Lofoten fredag 3. juni bekreftet at Venstre i regjering etter valget vil være en garantist for at det ikke blir oljeboring i Lofoten. Statsministeren har som kjent forutsatt at hans videre regjeringsengasjement er avhengig av Venstres deltakelse.
Betyr det at Regjeringen allerede har konkludert i spørsmålet om oljevirksomhet i Nordland VI og andre områder som i dag er lukket for verdiskaping fra petroleumsnæringen?

Begrunnelse

Se internettoppslaget:

http://www.bellona.no/no/energi/fossil/nord/38326.html

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet om petroleumsvirksomhet både i Nordland VI og i Barentshavet er behandlet meget grundig av Samarbeidsregjeringen. I desember 2003 fattet Regjeringen sin beslutning om petroleumsvirksomhet i nordområdene. Beslutningen er omtalt i St.meld. nr. 38 (2003-2004) (oljemeldingen) og Regjeringen fikk bred oppslutning om denne i Stortinget.

Om Nordland VI står det følgende i oljemeldingen:

"På bakgrunn av ULB-arbeidet og høringsuttalelsene har Regjeringen besluttet at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI. Områdets spesielle karakter som gyteområde for viktige fiskeslag og områdets betydning som fangstområde er tillagt betydelig vekt. Regjeringen mener det til nå ikke er demonstrert at hensynet til fiskeriene og miljøet kan ivaretas på en tilfredsstillende måte ved oppstart av petroleumsvirksomhet i området. En nærmere vurdering av dette spørsmålet vil bli foretatt når den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet foreligger."

I tillegg gjenåpnet Regjeringen i 2003 for helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet syd med visse unntak. Som et resultat av dette planlegger Regjeringen utlysing av 19. konsesjonsrunde før sommeren, inkludert blokker i Barentshavet.

Regjeringen står fast på vedtakene som er fattet knyttet til helårig petroleumsvirksomhet i nordområdene, og tar følgelig sikte på å komme tilbake til spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Nordland VI utenfor Lofoten etter fremleggelsen av forvaltningsplanen.