Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:859 (2004-2005)
Innlevert: 08.06.2005
Sendt: 08.06.2005
Besvart: 16.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Samferdselsdepartementet har besluttet å legge transportløyver tilgjengelig på Internett. En del virksomhetsrelaterte opplysninger ble gjort tilgjengelig fra 21. februar 2005 for allmennheten. Her finner man opplysninger om f.eks. garantist. Denne informasjon kan lett misbrukes av konkurrenter i bransjen.
Hva kan statsråden gjøre for at denne type informasjon ikke legges tilgjengelig for allmennheten?


Begrunnelse

En stiller seg veldig kritisk til at det i forbindelse med at Samferdselsdepartementet besluttet å legge ut informasjon vedrørende transportløyver på Internett: www.transportløyver.no fra 21. februar 2005, skal legges ut navn på garantist. Garantisten er den instans som gir garanti p.t. 75 000 kr overfor samferdselsmyndighetene for å få tildelt transportløyve, hvis andre kriterier er oppfylt. Garantisten vil normalt være firmaet/personens bankforbindelse. Garantisten kan også være bankforbindelse til andre utenforstående som f.eks. slekt, venner eller andre firmaer. Da en daglig hører og leser om missbruk av opplysninger som er hentet/skaffet fra Internett, finner man det meget krenkende at spesielt denne opplysningen ligger på Internett. Det er også påfallende at dette gjelder transportbransjen alene og endog verre at det kun gjelder lastebiltransport og ikke buss/drosje. En ser for seg misbruk av opplysninger om garantist som f.eks. utenforstående henvendelser direkte eller indirekte til garantisten med feilaktige opplysninger som kan skade eller ødelegge det som er et privat eller selskapsmessig forhold. Man føler dette som om at det skal legges ut informasjon på "nettet" om hvem som gir deg eller ditt firma lån m.m. Dette kan vel ikke være nødvendig.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet har gjennom et eget løyveregister lagt inn opplysninger på Internett om løyvehavere for gods- og persontransport. Innen persontransport gjelder det turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport av funksjonshemmede, men ikke ruteløyver. Det er yrkestransportlova som regulerer adgangen til yrket som næringsdrivende innen person- og godstransport. Vedtaket om opprettelsen av løyveregisteret er gjort med hjemmel i § 14 i lovens forskrift om yrkestransport.

Opplysninger som fremkommer av løyveregisteret gjelder virksomhetsopplysninger og ikke personopplysninger. Dette gjelder både for enkeltpersonforetak og andre selskapsformer. Departementet anser derfor ikke at informasjon om garantist på Internett vil være i strid med personopplysningsloven.

For å bli tildelt løyve etter yrkestransportlova må søker dokumentere at han oppfyller lovens krav til blant annet økonomi. Kravet til økonomi oppfylles ved at bank, forsikringsselskap eller annen godkjent finansieringsinstitusjon stiller garanti på vegne av løyvehaver. Andre institusjoner eller enkeltpersoner kan ikke stille som garantist.

Garantien dekker ethvert krav som oppstår i forbindelse med den løyvepliktige virksomheten, og enhver kreditor med et slikt krav kan melde sine krav til garantisten. Følgelig vil fordringer som ikke er knyttet til den løyvepliktige transportvirksomheten, falle utenfor garantiordningen.

En forutsetning for å melde krav er at kreditor får kunnskap om hvem som har stilt slik garanti på vegne av løyvehaver. Frem til opprettelsen av løyveregisteret kunne mulige kreditorer få disse opplysningene ved å henvende seg til den fylkeskommune hvor løyvehaver har sine løyver. En ordning med løyveregister på internett vil på en forbedret måte dekke opp kreditorers behov for å følge opp ved mislighold av utestående fordringer. Opprettelsen av et sentralt løyveregister på internett har også fått støtte fra bransjeorganisasjonene.

Etter Samferdselsdepartementets oppfatning vil det neppe være grunnlag for å hevde at et løyveregister på internett vil kunne føre til misbruk av konkurrenter i bransjen eller forøvrig ha krenkende eller skadelige virkninger for løyvehaverne.