Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:865 (2004-2005)
Innlevert: 09.06.2005
Sendt: 09.06.2005
Besvart: 17.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har flere ganger understreket behovet for en føre-var-holdning i klimaarbeidet. Etter politiske vedtak har HFK-gasser erstattet den ozonødeleggende freongassen, og konsentrasjonen av "klimagassen" hydrofluorkarbon (HFK-134a) er nå dobbelt så høy som i 2001.
Vil Regjeringen innta en mer "føre-var"-holdning når de i fremtiden fremmer forslag til løsninger på problemer som Regjeringen vil løse raskest mulig grunnet føre-var-prinsippet i miljøvernpolitikken?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Da det på midten av 1980-tallet ble politisk fokus på at KFK-gasser og haloner fører til sterk nedbryting av ozonlaget, begynte bransjen å søke etter mer miljøvennlige alternativer som kunne erstatte disse. Første gruppe av erstatningsstoffer var HKFK'er som har relativt sammenfallende tekniske egenskaper med KFK og halon, men mindre skadelig virkning på ozonlaget. Deretter ble HFK og PFK, som ikke påvirker ozonlaget - men som i likhet med mange ozonreduserende stoffer er sterke klimagasser - i økende grad tatt i bruk. Det endelige målet er imidlertid å få en overgang til stoffer som ikke gir nevneverdige negative virkninger på verken ozonlag eller klima.

HFK og PFK er to av klimagassene som er omfattet av Norges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen i perioden 2008-2012. Som ledd i arbeidet med å oppfylle forpliktelsen og for å få til en langsiktig utfasing av HFK og PFK ble det fra 1. januar 2003 innført en avgift på produksjon og import av disse stoffene. Fra 1. juli 2004 er avgiften supplert med en refusjonsordning for brukt HFK og PFK som blir innlevert til destruksjon.

Det er forventet at kombinasjonen av avgift og refusjon vil gi en vesentlig reduksjon i utslippet av HFK og PFK i 2010, i forhold til hva utslippet ville vært uten avgift og refusjon. Avgiften og refusjonsordningen bidrar sammen til å motvirke at ozonreduserende gasser som blir faset ut erstattes av klimagassene HFK og PFK, og må anses som et effektivt virkemiddel for å redusere utslipp av disse gassene og å fremme overgang til mer miljøvennlige alternativer.

Etter min mening er derfor Regjeringens tilnærming til dette spørsmålet et godt eksempel på at vi er føre-var.