Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:867 (2004-2005)
Innlevert: 09.06.2005
Sendt: 10.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Jeg er kjent med at Helsetilsynet har tilbakekalt en legespesialists rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B. Legen har driftsavtale med Helse Sør RHF. Han behandler bl.a. pasienter med sterke kroniske smerter som nakkeskadde. Svært mange fortvilte pasienter har gitt til kjenne at den hjelp legen gir er det eneste som hjelper og som kan berge disse gjennom livet.
Hva kan helse- og omsorgsministeren gjøre for at legen kan fortsette å behandle de mange pasienter som er totalt avhengig av hans behandlingsmetode?


Begrunnelse

De fleste av legens pasienter gjelder mennesker med meget sterke kroniske smerter pga. nakkeslengskade. Det er en kjent sak både i fagmiljø og ellers at tilbudet til nakkeslengskadde ikke er tilfredsstillende og i mange tilfeller totalt fraværende. Dette har store konsekvenser for livssituasjonen og livskvaliteten til tusener av nakkeslengskadde. Det er dessverre også slik at mange ikke finner noen annen utvei enn å ta sitt eget liv. Dette er ytterst tragisk og burde påkalles manges oppmerksomhet.
Pasienthenvendelser til meg viser at det er svært mange tilfredse pasienter som får ei behandling hos han. Hans behandling har gjort dem funksjonsdyktige. Jeg er også kjent med at han mottar mange pasienter fra Sverige og som han også kan henvise til videre behandling eller operasjoner betalt av den svenske stat. Dette viser at hans behandlingsmetode er mer anerkjent utenom vårt lands grenser, noe som kan tyde på at vårt fagmiljø ikke har tatt innover seg kunnskap om nye behandlingsmetoder.
Jeg ser det slik at han av hensyn til pasientene må få fortsette sin virksomhet. Jeg ber som bakgrunn for dette spørsmålet om at statsråden kan medvirke til at det inngås avtaler, bl.a. beholde driftsavtalen med Helse Sør som gjør at legen fortsatt kan ta mot og behandle pasienter som er så avhengig av hans hjelp.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg har også mottatt en rekke henvendelser fra legens pasienter. At mange føler seg hardt rammet av Helsetilsynets vedtak, er hevet over enhver tvil.

Det følger imidlertid av § 4 i helsepersonelloven at alt helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Tilsynsmyndighetene skal undersøke forholdene nærmere dersom det foreligger grunn til å tro at helsepersonellovens bestemmelser ikke er fulgt, og skal ved eventuelle brudd fastsette riktig reaksjon.

Etter det jeg har fått opplyst, fattet Statens helsetilsyn 19. mai 2005 vedtak om tilbakekall av legens rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B, fordi hans forskrivning av vanedannende medisiner ikke var forsvarlig.

I henhold til § 68 i helsepersonelloven kan legen bringe vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd. Helsepersonellnemnda er bredt sammensatt, med blant annet en legrepresentant fra Norsk Pasientforening. Ettersom saken kan bli påklaget til klageinstansen, ønsker jeg ikke å ytterligere kommentere den verserende saken.

Som representanten Sigrun Eng er også jeg opptatt av at en administrativ reaksjon mot helsepersonell i minst mulig grad må få negative konsekvenser for helsepersonellets pasienter. Dette vil kunne kreve et samarbeid mellom det aktuelle helsepersonellet, de berørte pasientene, deres fastleger og regionale helseforetak.

I denne konkrete saken har jeg fått opplyst at det er iverksatt flere tiltak for å sikre legens pasienter nødvendig helsehjelp. De regionale helseforetakene har etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a plikt til å sørge for at pasienter i egen region tilbys spesialisthelsetjenester. Helsetilsynet har derfor underrettet både Helse Øst RHF og Helse Sør RHF om at det forutsettes at det iverksettes tiltak slik at den aktuelle legens pasienter får nødvendig helsehjelp. Av tiltak som er iverksatt kan blant annet nevnes at Helse Sør RHF, i samarbeid med legen, har identifisert pasienter hjemmehørende i regionen og tilskrevet disse med informasjon om hvor de kan henvende seg. Helse Sør RHF har også tilskrevet pasientens fastleger. Jeg har også fått opplyst at Smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus HF har tilbudt seg å bistå med second opinion og foreslå videre behandlingsopplegg for pasientene fra Helse Øst i samarbeid med den aktuelle legen.

Når det gjelder pasientenes mulighet til å fortsatt kunne få behandling av legen, minner jeg om at han ikke er fratatt sin autorisasjon som lege, og at han fortsetter sin spesialistvirksomhet. Legens tap av rekvireringsrett fører imidlertid til at en del av hans pasienter ikke får den medikasjon de inntil nå har fått av ham. Det er for å sikre disse pasientene nødvendig oppfølging at de ovennevnte tiltak er iverksatt.