Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:872 (2004-2005)
Innlevert: 10.06.2005
Sendt: 10.06.2005
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 23.06.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvordan sikrer Regjeringen, og justisministeren spesielt, at norske utenrikstjenester er informert om tiltak i forhold til Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn?

Begrunnelse

Mandag 7. juni kom det fram via NRK at norske myndigheter ikke hadde informert relevante organisasjoner i Litauen om at en fornærmet i en større "traffickingsak" i Norge returnerte til Litauen og kunne trenge lengre oppfølging etter den traumatiske erfaringen hun hadde hatt i Norge. Kvinnen, nevnt som Julia, var vitne i en større sak hvor det falt dom 15. februar 2005. Den ene tiltale fikk 11 års fengsel. Julia ble tilkjent 225 000 kr i erstatning og 100 000 kr i oppreisning. En så høy straff og en så stor erstatningssum til fornærmede sier litt om hva hun har vært utsatt for.
En hjelpeorganisasjon i Litauen fikk tilfeldigvis kontakt med Julia etter hjemkomst. Da denne organisasjonen kontaktet norske myndigheter i Litauen for å få midler til rehabilitering av Julia, svarte ambassaden at de ikke kjente til noen ordninger som kunne hjelpe. Dette kan ikke stemme. Det har dessuten i mange år eksistert samarbeidsprosjekter mellom organisasjoner i Norge og Litauen, nettopp med tanke på slike saker. Pro Senteret i Norge har i en årrekke, initiert av norske myndigheter og finansierte med amerikanske penger, hatt samarbeid med flere organisasjoner i Vilnius. I Regjeringens handlingsplan nevnes som det første punkt at ofre for menneskehandel skal beskyttes og ytes hjelp.
Utenriksdepartementet har ansvar for tilbakeføring og rehabilitering av kvinner som har vært utsatt for menneskehandel og de har forpliktet seg til å støtte eksisterende prosjekter i Øst-Europa. Mulighetene er jo også faktisk utvidet etter at Litauen har blitt medlem av EU. Det er derfor underlig at den norske ambassaden ikke kunne gi korrekt informasjon og hjelp i denne konkrete saken. Spørsmålet blir derfor hvordan vi sikrer at norsk utenrikstjeneste er à jour med planer og ordninger innafor dette feltet.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Spørsmålet ble overført fra justisministeren.

Norske utenriksstasjoner er informert om Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn for 2003-2005.

Om kort tid vil Regjeringen lansere en fornyet handlingsplan for perioden 2005-2008. Den tar sikte på å styrke innsatsen på de områder hvor mangler er avdekket gjennom arbeidet med den forrige planen.

Utenriksstasjonene vil bli grundig informert om innholdet i den nye planen og om aktuelle nasjonale ordninger som kan benyttes for ofre som vender tilbake fra Norge til sine hjemland. Det vil bli lagt betydelig vekt på å informere utenriksstasjonene om deres forventede oppfølging av handlingsplanen, og hvordan de skal håndtere konkrete henvendelser i forhold til ofre som har hatt opphold i Norge.

Menneskehandel er et tema som utenrikstjenestens aspiranter får opplæring i før tjenestegjøring i utlandet. Siden i fjor høst er det opprettet en egen stilling som Utenriksdepartementets koordinator for menneskehandelsaker. Denne medarbeideren, som har kontakt med alle berørte utenriksstasjoner om dette saksområdet, samarbeider nært med Justisdepartementet i forbindelse med gjennomføringen av tiltakene i handlingsplanen.

Regjeringens legger stor vekt på at ofrene for menneskehandel får den nødvendige beskyttelse og bistand både i Norge og ved retur til hjemlandet, i samsvar med bestemmelsene i Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel, som Norge undertegnet 16. mai d.å.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har i lengre tid arbeidet med å etablere en ordning som skal sikre en trygg retur og et tilbud om rehabilitering for ofre som reiser fra Norge og tilbake til sine hjemland. Vi regner med at denne ordningen vil være fullt operativ innen utgangen av 2005.

Den nordisk-baltiske arbeidsgruppe mot menneskehandel har vedtatt et felles retur- og reintegreringsprosjekt for ofre fra de nordiske land som vender tilbake til de baltiske landene. Dette prosjektet vil sannsynligvis starte opp i løpet av høsten 2005 og være et godt supplement til vårt nasjonale arbeid på dette feltet.

Bekjempelse av organisert kriminalitet, herunder menneskehandel, er dessuten et prioritert innsatsområde under den nye EØS-finansieringsmekanismen som er opprettet overfor EUs nye medlemsland.

Av hensyn til personvernet og fordi hennes sak er under ankebehandling i lagretten, kan jeg ikke å gå nærmere inn på den konkrete enkeltsaken som danner bakgrunn og begrunnelse for representanten Thorkildsens spørsmål. Jeg vil bare understreke at politiet har hatt løpende kontakt med henne under etterforskningen av saken, samtidig som det er lagt vekt på å respektere hennes ønske om anonymitet. Vi legger også til grunn at hennes bistandsadvokat i Norge vil ivareta hennes interesser i forhold til norske instanser. Dessuten har hennes hjemland Litauen en handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel hvor det slås fast at ofrene har krav på beskyttelse og bistand.