Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:874 (2004-2005)
Innlevert: 10.06.2005
Sendt: 13.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Utlendingsdirektoratet har vedtatt ytterligere nedleggelser av flyktningmottak på bakgrunn av nedgangen i antall asylsøkere i Norge. Denne gangen legges tre mottak ned i Nord-Norge, og et av disse er Storsvingen mottak i Hammerfest. I Finnmark vil det etter nedleggelsen være igjen to mottak: ett i Vadsø og ett i Sør-Varanger. Storsvingen mottakssenter har vært beskrevet som meget velfungerende.
Mener statsråden at nedleggelsen er fornuftig, eller vil statsråden bidra til at mottaket skal bestå?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Ansvaret for til enhver tid å tilpasse kapasiteten i statlige mottak til behovet for å innkvartere mennesker som søker asyl i Norge, er delegert til Utlendingsdirektoratet. For å sikre god utnyttelse av offentlige midler, er det i statsbudsjettet stilt krav om en kapasitetsutnyttelse på minst 90 pst. av den faste kapasiteten. Direktoratet må tilpasse det totale antall mottaksplasser til dette. Det er Utlendingsdirektoratets ansvar å skaffe til veie mottak når behovet øker, men også å avgjøre hvilke mottak som skal legges ned, og når dette skal gjøres, ved synkende behov.

For tiden synker behovet for mottaksplasser som følge av at ankomstene av asylsøkere er redusert. I 2004 la UDI ned 37 mottak. Antall beboere har blitt betydelig lavere siden årsskiftet, og det vil derfor være nødvendig å legge ned flere asylmottak. Driften ved mange mottak er god. Direktoratet står derfor overfor stadig vanskeligere vurderinger når det skal avgjøres hvilke mottak som skal nedlegges. Hittil i år er 19 mottaksavtaler sagt opp. Et av mottakene er allerede lagt ned, og de øvrige blir lagt ned i tiden 31. juli-30. september. Det kan også bli aktuelt å si opp flere mottak dersom behovet for plasser skulle tilsi det.

Utlendingsdirektoratet legger vekt på å ha mottak i alle deler av landet og tar hensyn til fordeling av mottak mellom direktoratets seks regioner. Den største delen av mottaksplassene ligger i de tre nordligste fylkene. Når den foreliggende nedtrappingsplanen er gjennomført, vil det gjenstå ca. 70 ordinære mottak, med ca. 7 000 faste plasser, totalt ca. 10 200 plasser.

Mottakene blir vurdert ut fra de kriteriene UDI arbeider etter. Beslutningen om hvilke mottak som skal legges ned, er et resultat av en helhetsvurdering. Kriteriene er:

- Økonomi

- Kvalitet i henhold til tilsynsrapporter og løpende kontakt

- Kvalitet/egnethet på bygningsmassen

- Kvalitet på samarbeid/samhandling med lokalmiljøet

- Kvalitet på vertskommunens tjenestetilbud

- Type mottak

- Geografisk beliggenhet

- Størrelse

- Beredskapspotensialet

- Fleksibilitet

Storsvingen mottak er et godt eksempel på at mottak må opprettes og legges ned ved behov. Det var i perioden 1999 til mai 2001 i drift under navnet Hammerfest mottak, med i alt 180 plasser. Etter en kort periode der mottaket var nedlagt, startet det opp igjen i september samme år, da som Storsvingen mottak med 100 plasser. Kapasiteten er senere økt noe. Mottaket skal nå være i drift til 31. august i år.

Jeg er oppmerksom på de uheldige konsekvenser nedlegging av mottak kan ha. Jeg kan imidlertid ikke forsvare økonomisk overfor Stortinget at et betydelig antall mottaksplasser blir stående ubrukte. Dersom behovet for mottaksplasser igjen skulle øke, håper jeg at kommuner som nå mister mottak igjen vil stille opp, slik at vi klarer våre forpliktelser med å innkvartere asylsøkerne som kommer til landet.