Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:889 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 27.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Mener statsråden Stortingets intensjon ved behandlingen av rovdyrmeldingen (St.meld. nr. 15 (2003-2004) er oppfylt i dette vedtaket, og vil han foreta seg noe for å sikre søker omstillingsmidler?

Begrunnelse

En person fikk avslag på sin klage til miljøverndepartementet om omstillingsmidler, jf. departementets ref. 200501568-/SST, datert 19. mai 2005.
Vedkommende er rammet kraftig av rovviltskader. Hans søknad om omstillingsmidler er anbefalt av Elverum kommune. Det er helt på det rene at brukeren driver i et område som i økende grad rammes av rovvilt. Etter undertegnedes oppfatning må denne brukeren befinne seg i "kjerneområdet" for omstillingsmidler og jeg stiller meg undrende til at han nå ikke kan få gjennomslag for sin søknad.
Etter hva jeg forstår tilfredsstiller søkeren krav både om frivillighet, og at han utsettes for omfattende skader. Legitimiteten til rovdyrpolitikken blir kraftig svekket om ikke nettopp slike brukere sikres omstillingsmuligheter.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet stadfestet 19. mai 2005 Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 11. november 2004, som innebærer at det i den aktuelle saken ikke ble gitt midler til omstilling som følge av rovviltskade.

Ordningen med egne omstillingsmidler over Miljøverndepartementets budsjett ble avviklet fra og med 2005. For å komme i betraktning for denne ordningen måtte det blant annet foreligge årlige, omfattende tap av husdyr grunnet rovvilt i vedkommende besetning. Videre måtte forebyggende tiltak mot rovviltskader tidligere ha vært prøvd ut uten tilfredsstillende resultat. Omstillingen måtte også bidra til en høy grad av måloppnåelse i form av reduserte tap grunnet rovvilt i det aktuelle området, og ikke bare i forhold til den enkelte bruker. Selv om klager tilfredstilte enkelte av vilkårene til omstilling måtte direktoratet foreta en streng prioritering av de midlene som var avsatt til dette formålet. Direktoratet har vist til at de midlene som var avsatt til omstilling for 2004, til sammen 4 mill. kr, allerede var disponert til formål som etter direktoratets vurdering ville gi bedre måloppnåelse i form av reduserte tap.

I en slik situasjon var det ikke mulig å gi vedkommende midler til omstillingstiltak, selv om dette isolert sett kunne være ønskelig ut fra denne enkeltbrukerens situasjon.

Gjennom St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur varslet Regjeringen en større grad av samordning av statlige virkemidler slik at en på en kostnadseffektiv måte kan redusere tap og dyrelidelser. I praksis innebærer dette at Direktoratet for naturforvaltning fordeler midler til forebyggende tiltak til de åtte rovviltregionene. Den enkelte rovviltnemnd prioriterer deretter tiltak og stiller midlene til disposisjon for den respektive fylkesmann. Fylkesmannen samordner deretter midlene med andre ordninger rettet mot næringsmessige tilpasninger, herunder BU-midler.

Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Miljøverndepartementet gitt sin tilslutning til at omstillingstiltak i landbruket som følge av rovvilttap ikke lenger skal dekkes gjennom en egen underpost over Miljøverndepartementets budsjett, men gjennom de landbrukspolitiske virkemidlene. Kapittel 1427 post 73.4 Omstillingstiltak i St.prp. nr. 1 er derfor opphevet fra og med 1. januar 2005.