Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:894 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Fellesforbundet og NTL har trukket seg fra utredningen om aksjeselskap i FLO/TV på grunn av manglende tillit til prosjektledelsen og det organisasjonene mener er brudd på avtalen om medvirkning.
Hvordan vurderer statsråden de ansattes mulighet til reell innflytelse i forbindelse med prosessen i FLO/TV vedrørende omdanning til statlig AS?


Begrunnelse

Hovedavtalene i arbeidslivet og Verkstedoverenskomsten for Forsvaret trekker opp retningslinjer for samarbeid og medvirkning knyttet til omstillingen. I tillegg har Forsvaret selv utarbeidet retningslinjer for omstillingen i Forsvaret.
Prosjekt omdanning av FLO/TV til statlig aksjeselskap, fase 2, ble startet opp våren 2005. Samtlige organisasjoner ble invitert til å delta, og har deltatt i innledningsfasen av utredingen. Organisasjonenes representanter har registrert at prosjektets ledelse, helt siden sentral drøfting av mandatet, har omtalt organisasjonenes reelle medvirkning og påvirkning som positiv og ønskelig. Organisasjonene har dessverre opplevd dette annerledes.
Organisasjonene, hvorav Fellesforbundet og NTL med mer enn 80 pst. oppslutning blant ansatte i FLO/TV, opplever en prosess hvor en stram tidsplan synes som det overordnede mål. Å gi rom for saklig behandling, og muligheter til innflytelse og medbestemmelse i henhold til hovedavtalenes intensjoner, oppleves i praksis som utelukket.
Organisasjonene påpekte tidsplanens utfordringer i sentral drøfting av mandatet, i det såkalte "kickoff" møtet 9. mai 2005 og i e-post fra Fellesforbundet 13. mai 2005. Organisasjonene har også påpekt at den valgte interne arbeidsformen på overordnet nivå i FLO/TV-programmet i praksis ekskluderer organisasjonenes mulighet for reell medbestemmelse. Til tross for innvendingene holder programledelsen fast ved sin tidsplan.
Det har blitt framholdt at man i Styringsgruppen ikke har tid til å vente på resultatet i de underliggende prosjektgruppene. Organisasjonene oppfatter dette som et bevis på at programledelsen ikke har tatt inn over seg den kritikken organisasjonene tidligere har reist.
Manglende innflytelse i etablerte prosjekter kan trolig ikke angripes rettslig etter hovedavtalen, på samme måte som manglende oppfyllelse av informasjons- og drøftelsesplikten fra virksomhetens ledelse.
Organisasjonene oppfatter at programmet på det nærmeste er avsluttet, og har ingen tro på at man ønsker å forskyve tidsfristen slik at den reelle medvirkning kan ivaretas. Fellesforbundet har måttet meddele prosjektledelsen at organisasjonen ikke lenger har tillit til programledelsen, samt at Fellesforbundet ser seg nødt til å utebli fra prosessen, for å ikke bli "gissel" for programmets konklusjoner.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004) om den videre moderniseringen av Forsvaret, sluttet et flertall i forsvarskomiteen seg til at FLO/TV snarest mulig og senest innen utgangen av perioden, skal omorganiseres til et statlig/privat eiet aksjeselskap, skilt ut fra Forsvarets organisasjon. Flertallet anså det også å være av overordnet betydning å nå de omstillingsmålene som er satt for FLO snarest mulig. I Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), viser komiteen bl.a. til at det er en viktig budsjettforutsetning at omleggingen av FLO gjennomføres raskt.

Omorganiseringen av FLO/TV til aksjeselskap er et viktig tiltak for å opprettholde progresjonen i omstillingen av FLO, og for raskt å nå de effektiviseringsmålene for Forsvaret som helhet som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Det legges meget stor vekt på å trekke arbeidstakerne med i dette arbeidet, i tråd med gjeldende regelverk og Stortingets understrekning av betydningen av dette, jf. bl.a. Innst. S. nr. 93 (2003-2004) til St.prp. nr. 12 (2003-2004) om fase 3 i omstillingen av FLO.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarets militære organisasjon i oppdrag å utarbeide forslag til åpningsbalanse og forretningsplan for FLO/TV som et fremtidig aksjeselskap. Mandatet for prosjektet ble drøftet med arbeidstakerorganisasjonene 7. april 2005. De sentrale tillitsvalgte fikk anledning til å uttale seg. I den forbindelse innvendte Fellesforbundet at det anså tidsrammen for knapp til å gjennomføre en troverdig og grundig utredning av de ulike mulige organisasjonsformene. Tidsrammen er senere forlenget med vel én måned.

Departementet legger stor vekt på en bredest mulig deltakelse fra arbeidstakerorganisasjonene, ikke minst for å trekke på den kompetanse disse besitter om driften av FLO/TV i dag, men også for å benytte den betydelige omstillingskompetansen de ansattes representanter innehar. Samtlige berørte arbeidstakerorganisasjoner har derfor deltatt i de gruppene som er etablert for arbeidet.

Organisasjonene har bidratt meget konstruktivt i arbeidsgruppene som har levert grunnlagsmateriale for forretningsplan og åpningsbalanse. De ansattes representanter har på den måten hatt muligheten til å påvirke premissene og innholdet i rapportene for hhv. land-, maritime, luft- og personellspørsmål. Ved sin deltakelse i gruppene har arbeidstakerorganisasjonene også fått innsikt i det kommersielle grunnlaget for selskapet.

Det er derfor ikke gunstig at enkelte arbeidstakerorganisasjoner har valgt å trekke seg ut av arbeidet. Forsvarsdepartementet vil likevel understreke at både Fellesforbundet og Norsk Tjenestemannslag vil få muligheten til medbestemmelse når det skal gjennomføres drøftinger og forhandlinger i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene.

Departementet vil også gjøre oppmerksom på at arbeidstakerorganisasjonene som har gått ut av arbeidet, har en stående invitasjon til å komme inn i prosjektet igjen. De vil også bli holdt fortløpende orientert om fremdriften, samt gitt tilgang til all relevant dokumentasjon i arbeidet.