Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:908 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Besvart: 23.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Det vises til problemstillingen i spørsmål nr. 785 (2004-2005) og vedrørende om et tankskip må betale CO2-, svovel- og grunnavgift på oljen som de bruker på egen maskinbunkers, til tross for at skipene driver utenlandsfrakt ved å levere bunkers til fiskebåter og skip i farvannet på Svalbard og utenfor 250 nautiske mil av norskekysten.
Kan statsråden oppklare ytterligere om tankbåter i slike oppdrag har rett til å få nevnte avgifter refundert, ev. frafalt ved erklæring om at de seiler utenfor 250 nautiske mil?

Begrunnelse

Bakgrunnsinformasjon finnes i skriftlig spørsmål nr. 785, datert 13. mai 2005.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Olje som leveres skip i "utenriks fart" gis avgiftsfritak, jf. stortingsvedtakene om CO2-avgift på mineralske produkter § 3 første ledd nr. 2 bokstav a, svovelavgift § 3 første ledd nr. 2 bokstav a og grunnavgift på fyringsolje mv. § 3 første ledd nr. 2.

Med "skip i utenriks fart" menes fartøy som skal (direkte) til utenlandsk havn, Svalbard, Jan Mayen eller andre faste anlegg til havs utenfor Norges økonomiske sone, jf. forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 4-4-1 tredje ledd. Tankbåter som ikke går til nevnte destinasjoner gis ikke fritak for olje som de bruker på egen maskinbunkers.

Fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann gis avgiftsfritak etter de samme stortingsvedtakene. Med "fjerne farvann" menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller mer, jf. særavgiftsforskriften § 4-4-2 tredje ledd.