Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:917 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Jeg har registrert mye kritikk mot Sykehuset Østfold, psykiatrisk avdeling på Veum. Ifølge medieoppslag, og innspill fra enkeltmennesker som har kontaktet meg, har jeg inntrykk av at nedlatende behandling, maktmisbruk og unødvendige tvangsinnleggelser er en del av pasientens opplevelser. I fjor var det åtte selvmord blant mennesker som var til behandling ved sykehuset.
Hva har, og hva vil statsråden videre foreta seg for å forsikre befolkningen om at de som kommer til Veum skal få en kvalitativ god og forsvarlig behandling?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsministeren har en rekke ganger forsikret oss om at forholdene innen psykiatrien skal bedres. Det samme lovte også tidligere helseminister Høybråten ved flere anledninger. Hvis det som blir sagt om forholdene ved Sykehuset Østfold er riktig kan en få inntrykk av at klare politiske og faglige signaler, blant annet om kvalitetsforbedringer, ikke følges opp. Det at åtte mennesker under behandling tar selvmord i løpet av ett år høres dramatisk ut. Jeg vil gjerne at statsråden i sitt svar kommenterer om dette kan være tilfeldige utslag, og om hvor høyt dette tallet er sammenlignet med andre sykehus.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Gjennom styringen av de regionale helseforetakene er det lagt til grunn den betydelige politiske prioritet som er gitt til styrking av behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Konkret er de regionale helseforetakene bedt om å øke innsatsen til psykisk helsevern utover det som legges til grunn gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse. I bestillingsdokumentene til de regionale helseforetakene er det forutsatt at den prosentvise veksten innenfor rus og psykisk helsevern skal være sterkere enn veksten innen somatiske tjenester i 2005.

I statsbudsjettet for 2005 og i min redegjørelse for Stortinget 11. april er det generelt tatt utgangspunkt i at vi i det store og hele lykkes med de kvantitative målene som er satt i opptrappingsplanen, men at det fortsatt gjenstår betydelige utfordringer mht. kvalitet i tjenesten. Kvalitet i denne sammenheng omfatter kulturer og holdninger, faglig innhold, tilgjengelighet, samarbeid, brukermedvirkning, tiltak for og samarbeid med pårørende m.m. Uten at jeg ved denne anledningen går i detaljer, kan jeg forsikre Stortingets president om departementet nå har satt et betydelig fokus på de nevnte områdene. I budsjettfremlegget for 2006 vil jeg komme tilbake til status også for denne delen av psykisk helsesatsingen.

Det er også satt fokus på behovet for bedre selvmordsforebyggende arbeid. I forlengelsen av de tidligere handlingsplaner mv. mot selvmord er Sosial- og helsedirektoratet i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for behandling og oppfølging av pasienter med selvmordsrisiko. I tillegg har departementet bedt direktoratet om å identifisere viktige mål og strategier for det selvmordsforebyggende arbeidet framover. Når det gjelder situasjonen ved Veum var det i 2004 i alt åtte selvmord blant inneliggende pasienter ved institusjonen. Departementet har i den forbindelse fått en orientering fra Helse Øst. Antall selvmord ved institusjonen var betydelig høyere i 2004 enn tidligere år. Ifølge orienteringen fra Helse Øst var det i 2001 to tilfeller og i 2002 og 2003 ett tilfelle. Det er grunn til å tro at det høye antall selvmordstilfeller ved Veum i 2004 er et tilfeldig utslag. Likevel er det grunn til å ta situasjonen på alvor, og Helse Øst har orientert departementet at Sykehuset Østfold vil følge opp med et sterkere fokus på selvmordsforbyggende arbeid. Utgangspunktet er at et selvmord er et for mye.

Alle selvmord ved helseinstitusjoner skal meldes til Helsetilsynet. På landsbasis var det i alt 60 tilfeller. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne antall selvmord ved de ulike sykehus. Ulike forhold som institusjonsstørrelse, pasientgrunnlag, registreringspraksis etc. gjør slik sammenlignbare problematiske. Statens helsetilsyn har imidlertid startet et prosjekt der alle suicidsaker i psykisk helsevern gjennom 2005 og 2006 oversendes fra fylkene. Hensikten er å se om det kan avdekkes forhold ved virksomhetene eller fellesnevnere som grunnlag for slike hendelser. Helsetilsynet forventer at fokus på dette vil gi mer reliable tall.