Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:916 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det riktig at UDI truer med å ta fra mindreårige asylsøkere støtten til livsopphold, er dette akseptabelt for statsråden, og hvordan vurderer statsråden forholdet mellom flyttingen av enslige mindreårige asylsøkere fra Vestlandsheimen og FNs oppfordring til norske myndigheter om å styrke tilsynet og tilbudet til denne gruppen?


Begrunnelse

Observatører fra organisasjonen SoHo har vært til stede på UDIs individuelle samtaler med mindreårige asylsøkere som skal flyttes fra Vestlandsheimen statlige mottak i Bergen. Observatørene har laget en rapport fra samtalene. I rapporten heter det at "Flertallet av beboerne fastholdt at de ikke ønsket å flytte til et annet mottak, og UDI-representanten presiserte da at følgene ville bli at dersom de ikke var flyttet fra Vestlandsheimen innen firsten (31. august 2005) så ville de miste pengestøtten fra UDI og retten til å bo i mottak. Det ble også presisert at huseier i tillegg ville kunne bruke politi for å fjerne dem fra bygget dersom de motsatte seg dette". Beboerne oppfattet dette som en trussel, og SoHo reagerer i sin rapport kraftig på denne antydningen om at norske myndigheter kan kommer til å sette mindreårige på gaten uten penger til livsopphold.
I en rapport fra FNs komité for barns rettigheter, av 3. juni 2005, påpekes det at Norges oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere ikke er god nok. FN-komiteen uttrykker bekymring for det store antallet av disse barna som forsvinner fra mottak og over for dårlig kvalitet på oppfølgingen. I rapporten heter det at "The Committee recommends that the State party improved the situation in reception centres for unaccompanied children seeking asylum, both in terms of resources and adequately trained and competent staff, so that the assistance and care for these children reach the same level as that provided in other institutions under the child welfare system". Nedleggingen av Vestlandsheimen mottak betyr at flere mindreårige asylsøkere blir rykket opp fra et miljø hvor de har slått seg til ro. Det er satset ressurser i nærmiljøet for å bedre integreringen, og ungdommene ønsker selv å bli i området. Hastverket ved flyttingen gjør det naturlig å reise spørsmål ved om tilbudet og oppfølgingen til disse barna i nye mottak vil kunne bli like god, og dermed om vedtaket er i tråd med de råd Norge har fått av FN.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Utlendingsdirektoratet (UDI) har omsorgsansvaret for enslige mindreårige i statlige asylmottak. UDI har ansvaret for å sørge for at denne gruppen har et forsvarlig og trygt omsorgstilbud i den perioden de oppholder seg i mottak. Ifølge den informasjonen jeg har fått fra UDI, medfører det ikke riktighet at de enslige mindreårige beboerne på Vestlandsheimen har blitt truet med at de vil miste den økonomiske støtten til livsopphold dersom de nekter å flytte.

Vestlandsheimen mottak har 170 beboere. Av disse er 17 beboere registrert som enslige mindreårige asylsøkere. Kun 6 av de 17 beboerne er under 18 år. UDI har gjennomført individuelle samtaler med alle de 17 beboerne som er registrert som enslige mindreårige. Flere har gitt utrykk for at de ikke ønsker å flytte, og at de vegrer seg for å bo på et nytt mottak. Dette har jeg forståelse for. Dessverre er det ikke mulig å imøtekomme deres ønske på dette punktet. Det er ikke til å unngå at beboere i mottak enkelte ganger må flytte til et annet mottak. Prosessen rundt opprettelse og nedleggelse av mottak må være fleksibel, og må i tillegg kunne gjennomføres relativt raskt. Det kan ikke forsvares økonomisk at et høyt antall mottaksplasser blir stående ubrukte.

I samtalene med de enslige mindreårige har UDI blitt spurt om hva som kan bli konsekvensen for de som nekter å flytte. Ifølge den informasjonen jeg har mottatt fra UDI har de besvart spørsmålet på følgende måte: Enslige under 18 år kan ikke nekte, og vil måtte flytte til et annet mottak for enslige mindreårige. Unntaket er de som har oppholdstillatelse og som bosettes før mottaket stenger. Personer over 18 år står imidlertid fritt til å nekte, men vil da måtte klare seg uten økonomisk støtte fra staten. Mottak er et frivillig botilbud. At UDI skal ha truet de enslige mindreårige beboerne må derfor bygge på en misforståelse. Ellers er det viktig å understreke at samtalene hovedsakelig har dreid seg om å få kartlagt hvilke behov den enkelte beboer har, for å kunne tilrettelegge for et best mulig nytt botilbud.

13 av beboerne ved Vestlandsheimen som er registrert som enslige mindreårige har fått tilbud om å flytte til Dale mottak. De som er under 18 år vil bli plassert på en egen avdeling for enslige mindreårige. De resterende vil bli plassert på den ordinære avdelingen ved Dale mottak. 4 beboere som er registrert som enslige mindreårige, men som er over 18 år, har fått tilbud om å flytte til Arna mottak.

Når det gjelder konklusjonen fra FNs barnekomité av 3. juni 2005, ønsker jeg å understreke at denne er basert på Norges tredje rapport om oppfølging av barnekonvensjonen som ble sendt FNs barnekomité i 2003. Gjennom de siste årene er det gjort et omfattende arbeid med å forbedre tilbudet til enslige mindreårige i ankomstfasen.

Enslige mindreårige har behov for trygghet, og jeg er opptatt av at de skal ha god omsorg i den perioden utlendingsmyndighetene har ansvaret for dem. Det er utviklet et aldersdifferensiert ankomst- og mottakssystem med ulike tilbud til enslige mindreårige, og disse tiltakene har medført at tilbudet til denne gruppen har blitt forbedret. Flytting til et annet mottak vil ikke nødvendigvis innebære at de enslige mindreårige får et dårligere tilbud, og jeg har full tiltro til at de enslige mindreårige beboerne ved Vestlandsheimen vil få god omsorg og oppfølging ved det mottaket de flytter til.

Nedleggelse av mottak vil dessverre alltid ha uheldige konsekvenser for både beboere, ansatte, driftsoperatøren og kommunen. Det er vanskelig å unngå at enkelte vil være uenige i UDIs avgjørelse om nedleggelse av mottak. Det er et stort engasjement rundt nedleggelsen av Vestlandsheimen mottak. I den forbindelse er det viktig at det store engasjementet kommer beboerne til gode, og at det ikke medfører at det gis falske og urealistiske forhåpninger om at Vestlandsheimen mottak ikke skal nedlegges.