Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:925 (2004-2005)
Innlevert: 20.06.2005
Sendt: 21.06.2005
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 28.06.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): 7. juni 2001 vedtok Stortinget Innst. S. nr. 295 (2000-2001) der bl.a. problemene med nedbeiting av tareskog langs Helgelandskysten er omtalt. I komitémerknaden heter det at komiteen vil be Regjeringen om å følge opp denne saken slik at man får en gjenreisning av tareskogen i de områder som er mest nedbeitet. Regjeringen har ikke fulgt opp dette. Fylkestinget i Nordland har gjort en uttalelse i møte 6. juni 2005 der de ber Regjeringen iverksette tiltak.
Når vil statsråden iverksette tiltak for å gjenreise tareskogen langs Helgelandskysten?

Begrunnelse

Gjennom 20 år har det fra lokalt hold på Helgeland blitt forsøkt å rette oppmerksomheten mot en økologisk katastrofe langs kysten. Det store problemet er utryddingen av tareskogen. Nordland er bekymret for den økologiske ubalanse i havet som dette fenomenet representerer og med de påfølgende tap av inntekter for fiskerne. Regjeringen har satt av 4 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2005 til overvåking og forskning på sukkertaren mellom Lindesnes og svenskegrensen som nå forsvinner. Dette er et viktig arbeid, og jeg håper statsråden mener at også tareskogen langs Helgelandskysten er viktig, og at arbeidet med å bekjempe problemene blir prioritert.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Miljøvernministeren og jeg har kommet frem til at det er fiskeri- og kystministeren som bør svare på denne henvendelsen.

Jeg er kjent med situasjonen rundt nedbeiting av tareskog forårsaket av kråkeboller, og skadene dette har medført i kystområdene fra Trøndelag til Finnmark.

Vi vet i dag dessverre lite om årsaksforholdene rundt nedbeiting av tareskog. På bakgrunn av dette nedsatte Fiskeridepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet 4. februar 2002 en arbeidsgruppe som skulle kartlegge problemstillingene og foreslå mulige tiltak for gjenoppretting av tareskogen i de nedbeitede områdene. Høsting av kråkeboller ble i denne rapporten foreslått som et tiltak som i avgrensede områder kan gi gjenvekst av tareskog.

Områdene nedbeitet av kråkeboller er for store til at myndighetene kan organisere høstingsprogram for alle områdene. Jeg ønsker derfor å se høsting av kråkeboller i sammenheng med at kråkeboller kan utvikles til en ressurs som er interessant for næringsutvikling.

Jeg har derfor bevilget 500 000 kr til "Porsangerfjorden som nasjonalt laboratorium for fjordøkologi", et prosjekt hvor det bl.a. skal ses nærmere på om man kan utvikle næringsvirksomhet basert på kråkeboller i et nedbeitet område. I Innst. S. nr. 192 sier komiteen: "Komiteen vil peke på at dette prosjektet vil ha overføringsverdi til andre områder langs med kysten". Jeg er imidlertid kjent med at det pågår en prosess for å få full finansiering av prosjektet.

For øvrig vil jeg vise til at marin forskning er et av de prioriterte forskningsområdene, og jeg vil bringe denne problemstillingen til det nye forskningsprogrammet under Norges forskningsråd "Havet og kysten".