Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:927 (2004-2005)
Innlevert: 21.06.2005
Sendt: 22.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Hvilke initiativ vil næringsministeren ta for å bidra til at virksomheten ved GE Energys turbinfabrikk på Sørumsand kan videreføres?

Begrunnelse

Romerikes Blad referer 15. juni fra møte som de tillitsvalgte ved GE Energys turbinfabrikk på Sørumsand hadde med den politiske ledelsen i næringsdepartementet 14. juni.
Virksomheten ved GE Energys turbinfabrikk på Sørumsand står i fare for å bli lagt ned fra årsskiftet 2005-2006. Dersom dette skjer vil en betydelig norsk kunnskapsbedrift innen vannkraftindustrien forsvinne.
I svar på spørsmål 485 til undertegnede 16. februar i år konstaterer statsråd Widvey at vannkraftepoken langt fra er over. "Nå omstiller vi oss til en fase hvor det blir avgjørende å holde i hevd og videreutvikle alle de utbygginger som ble foretatt i forrige århundre. Dette gjør det nødvendig å bevare og styrke kompetansen på vannkraft i Norge. I den sammenheng er det viktig at vi kan opprettholde en konkurransedyktig innenlandsk industri som kan levere det nødvendige tekniske utstyr til våre vannkraftanlegg i mange år fremover", skriver Widvey i sitt svar 16. februar 2005.
I svar på spørsmål 540 til undertegnede 28. februar framgår at næringsministeren ikke vil bruke Statkraft som verktøy for å sikre videre drift, noe Senterpartiet ser på som en svært god løsning, i det minste i en interimsperiode. Dersom virksomheten ved GE Energy skal kunne videreføres tyder mye nå på at staten må gi drahjelp.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Etter at jeg i slutten av januar i år ble gjort kjent med at GE Energy vurderte å legge ned virksomheten ved Sørumsand verksted, tok Nærings- og handelsdepartementet kontakt med selskapets ledelse for å få en orientering. Jeg hadde onsdag 26. januar 2005 et møte med styreleder og administrerende direktør i GE Energy hvor jeg fikk en nærmere redegjørelse om hvilke vurderinger som lå til grunn for planene.

Nærings- og handelsdepartementet har siden januar i år hatt løpende kontakt med ledelsen i GE Energy om saken. 14. juni ble det holdt et møte mellom departementets politiske ledelse og de tillitsvalgte i selskapet. 17. juni ble det holdt et tilsvarende møte med selskapets ledelse.

Ifølge ledelsen i GE Energy er hovedbegrunnelsen for vedtaket 14. februar 2005 om nedleggelse av verkstedet i Sørumsand at selv om verkstedet er veldrevet, har det likevel ikke ubetydelige lønnsomhetsproblemer. Ledelsen arbeider med å finne interessenter som kan videreføre virksomheten ved verkstedet. Etter hva jeg er blitt gjort kjent med vil dette arbeidet pågå utover sommeren.

Ledelsen i GE Energy har overfor meg understreket at de ikke har planer om å nedlegge selskapets virksomhet i Norge, som også omfatter bl.a. hovedkontor og teknologisenter på Kjeller og et laboratorium i Trondheim. Tvert imot fremholder de at det kan være aktuelt for selskapet å styrke deler av den øvrige virksomheten.

Jeg er kjent med at det har vært kontakt mellom GE Energy og Statkraft vedrørende videreføring av virksomheten ved verkstedet. Etter hva jeg forstår, mener Statkraft at det ikke kan forsvares forretningsmessig for selskapet å gå inn som investor i verkstedet på Sørumsand. Statkraft viser til at verkstedsdrift i konkurranse med selskapets leverandører ikke er en del av selskapets forretningskonsept og at Statkraft ikke verken alene eller sammen med alliansepartnere har en oppdragsmengde som gir grunnlag for å gå inn på eiersiden.

Jeg har forståelse for de konsekvenser GE Energys beslutning har både for arbeidstakerne som berøres og for lokalsamfunnet generelt. Ledelsen i GE Energy arbeider fortsatt med å finne løsninger for videreføring av drift ved verkstedet og fortsatt utnyttelse av den verdifulle kompetansen som de ansatte besitter. Departementet vil følge utviklingen i tiden fremover.