Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:932 (2004-2005)
Innlevert: 22.06.2005
Sendt: 23.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Kulturminneloven åpner for at staten kan dekke hele eller deler av utgiftene til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak. St.meld. nr. 16 (2004-2005) foreslår å øke bevilgningene til slik kostnadsdekning med 21 mill. kr årlig.
I hvilke typer saker kan tiltakshaverne regne med å få dekt utgiftene til arkeologiske undersøkelser i framtida, der utgiftene ikke dekkes pr. i dag?

Begrunnelse

Det vil være av interesse å få opplyst om tiltakshaverne i noen av eksemplene nedenfor kan regne med å få dekt kostnadene til arkeologiske undersøkelser når bevilgningene er økt slik St.meld. nr. 16 angir.
- Eksempelet gjengitt på side 10 i Innst. S. nr. 227 (2004-2005) fra Trøndelag der en privatperson er blitt pålagt å betale 42 000 kr for sikring av et vikingfunn han fant på sin eiendom.
- En gårdbruker i Østfold som er blitt bedt om å garantere for utgravninger til 26 000 kr pluss hold av gravemaskin for arkeologiske undersøkelser i forbindelse med at hun vil legge om en boligvei som går gjennom tunet hennes.
- En gruppe mindre grunneiere i Hordaland som søker konsesjon for bygging av et småkraftverk, og som må garantere for utgravninger til 62 000 kr pluss hold av gravemaskin. Grunneierne vet ennå ikke om de får konsesjon og dekket kostnadene som privatpersoner.
- En kommune i Hordaland som vil utarbeide reguleringsplan for ei grend med nedgang i folketallet, og der reguleringsplanen skal legge grunnlag for småskala næringsutvikling.
Det har kommet krav om arkeologiske utgravninger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet som kommunen må bekoste.
- En kommune i Møre og Romsdal som vil regulere 220 dekar til næringsvirksomhet og som må bekoste arkeologiske undersøkelser for mellom 8 og 10 mill. kr.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I henhold til kulturminneloven § 10, skal utgifter til særskilt gransking av kulturminner bæres av tiltakshaver. For større tiltak kan staten dekke hele eller deler av utgiftene, dersom det foreligger særlige grunner. For mindre, private tiltak skal staten dekke utgiftene dersom de er urimelig tyngende for tiltakshaver. I dag er det få saker der staten dekker utgifter til arkeologiske undersøkelser. I St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, som nylig ble behandlet i Stortinget, har Regjeringen varslet en omlegging av dagens forvaltningspraksis ved at staten i langt større grad skal dekke utgiftene til arkeologiske arbeider i forbindelse med gjennomføringen av mindre private tiltak. I stortingsmeldingen varsles det også andre konkrete til tak for generelt å skape en større forutsigbarhet for tiltakshavere.

Arbeidet med å følge opp storingsmeldingen er startet opp og utarbeidelse av nye retningslinjer for kostnadsdekning ved mindre private tiltak er ett av områdene som har høyest prioritet. Det vil bli lagt vekt på å utforme retningslinjer som på en tydelig måte avklarer hva som faller inn under lovens begrep "mindre private tiltak". Her gir tidligere saker et godt erfaringsgrunnlag, slik de eksemplene som nevnes i spørsmålet fra representanten Morten Lund. Departementet kjenner ikke alle sakene i detalj og vil ikke kommentere dem ettersom de er av ulik karakter.

Saken fra Trøndelag har nylig vært til sluttbehandling i Miljøverndepartementet og jeg ønsker ikke å kommentere denne saken ut over det som følger av departementets avgjørelse.