Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:933 (2004-2005)
Innlevert: 22.06.2005
Sendt: 23.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I St.prp. nr. 1 (2004-2005) heter det at Miljøverndepartementet vil legge "vekt på samarbeid med de frivillige organisasjonene i arbeidet med fjellreven". I ettertid har Direktoratet for naturforvaltning gått inn for å redusere bevilgningen fra 180 000 kr i fjor til 20 000 kr til i år, etter at organisasjonene søkte om 165 000 kr.
Anser departementet at en slik bevilgning er i tråd med føringene i St.prp. nr. 1 (2004-2005)?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: De senere årene er det satt inn store ressurser for å hindre at fjellreven, en av Norges mest truete arter, dør ut. Det pågår et forsøk med innfanging og avl for senere utsetting i naturen og et forsøk med rødrevkontroll og fôring av fjellrev. Det gjennomføres også årlig overvåking av fjellrevbestanden og det er opprettet en egen hi-database for arten. For inneværende år er det satt av til sammen 4,9 mill. kr til arbeidet med fjellreven.

Som det går fram av St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, vil Regjeringen styrke satsingen på bevaring av truete arter, jf. målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Det videre arbeidet med fjellreven må ses i sammenheng med denne satsingen, som bl.a. vil omfatte handlingsplaner for flere truete arter. For fjellreven er det allerede utarbeidet en handlingsplan, og jeg legger stor vekt på at oppfølgingen av denne skal være tilfredsstillende.

Jeg finner det svært positivt at Norges naturvernforbund, Den norske turistforening, Norges jeger- og fiskerforbund og WWF Norge bidrar i dette arbeidet. Dette er også årsaken til at miljøforvaltningen som ledd i arbeidet med fjellreven har gitt støtte til organisasjonene, bl.a. for å bidra til spredning av kunnskap om fjellrevens situasjon som truet art. Arbeidet med å redde fjellreven er nå inne i en tiltaksfase, og for inneværende år har Direktoratet for naturforvaltning valgt å prioritere konkrete tiltak for å redde fjellreven, jf. prosjektene nevnt innledningsvis. For å videreføre det gode samarbeidet med organisasjonene har imidlertid direktoratet bevilget 20 000 kr til organisasjonenes arbeid også dette året. Samlet sett mener jeg at tiltakene for å redde fjellreven er i tråd med føringene i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Direktoratet har overfor Miljøverndepartementet opplyst at de har jevnlig kontakt med organisasjonene både om organisasjonenes rolle og finansieringsspørsmål.