Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:947 (2004-2005)
Innlevert: 28.06.2005
Sendt: 28.06.2005
Besvart: 01.07.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om det er avgitt innstilling i Vegdirektoratet som er oversendt Samferdselsdepartementet i forbindelse med bybanen i Bergen, og hvis ja, kan statsråden oversende undertegnede denne innstillingen?

Begrunnelse

Vi har mottatt informasjoner om at Vegdirektoratet har avgitt sin innstilling i forbindelse med bybanen i Bergen. Hvis så er tilfelle, er vi meget interessert i å motta en kopi av innstillingen som vil gi oss et bilde av hvor saken går videre.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet arbeider nå med en stortingsproposisjon om Bergensprogrammet. Jeg kan i den forbindelse bekrefte at Samferdselsdepartementet har mottatt grunnlagsmateriale for arbeidet med denne storingsproposisjonen fra Vegdirektoratet, hvor bl.a. Vegdirektoratets faglige vurderinger i saken framgår.

Dette er dokumenter som er utarbeidet til bruk i forbindelse med departementets og Regjeringens interne saksforberedelser, og kan således unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven § 5.2 a. Jeg vurderer saken dit hen at innholdet i dokumentene er av en slik karakter at denne bestemmelsen kommer til anvendelse nå. Dette er fordi Samferdselsdepartementets endelige framlegg for Stortinget enda ikke er avklart og at det på nåværende tidspunkt ikke er trukket endelige konklusjoner i saken.