Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:952 (2004-2005)
Innlevert: 29.06.2005
Sendt: 30.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): I et svar til stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen fra helseministeren den 20. oktober 2004 vedrørende øyeproteser, skriver helseministeren følgende: "Jeg har avtalt med arbeids- og sosialministeren at Rikstrygdeverket skal presisere regelverket overfor trygdekontorene og helseforetakene, slik at oppgjørsordningene håndteres med minst mulig besvær for brukerne."
Vil statsråden bidra til å forandre regelverket slik at en ikke må ha rekvisisjon fra øyelege ved sykehus for å få dekket utgiftene til plastøye?

Begrunnelse

Pasienter som trenger øyeprotese oppgir at det er ulik praksis både ved sykehusene og ved trygdekontorene. Ved noen sykehus får de kun tilbud om glassøye, ved andre kan de også få plastøye. Dette er en liten pasientgruppe og jeg håper at statsråden kan bidra til at hverdagen kan bli litt enklere for denne gruppen. I svaret til stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen skrives det at arbeids- og sosialministeren vil presisere regelverket overfor trygdekontoret. Jeg ønsker å bli orientert om hva slags presiseringer som er gjort.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg har forelagt saken for Rikstrygdeverket som kan opplyse at en øyeprotese av glass koster betydelig mindre enn en protese av plastikk. På den annen side har en protese av plastikk mye lengre varighet enn proteser av glass, som må skiftes ut hyppigere.

Videre uttaler Rikstrygdeverket: "Ut i fra hva Rikstrygdeverket har brakt i erfaring er praksis flere steder at det rekvireres glassprotese alternativt plastikkprotese på grunnlag av hva som er tilgjengelig og hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Dette ansees som i tråd med forskriftens forutsetninger. Når det gjelder kravet om at øyeprotese av plastikk skal være rekvirert av øyelege ved sykehus er dette lite hensiktsmessig."

På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet i dag bedt Rikstrygdeverket gå ut med en presisering av forskriftenes forutsetninger som sikrer en enhetlig praksis både når det gjelder valg av øyeprotese og behov for bekreftelse fra øyelege, og ikke øyelege ved sykehus.

Til orientering legges ved brevet til Rikstrygdeverket av i dag.

Vedlegg til svar:Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Rikstrygdeverket vedrørende Legerekvisisjon av øyeproteser laget av plastikk. Datert: 7/2005. Referanse: 200502773-/OR.