Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:959 (2004-2005)
Innlevert: 30.06.2005
Sendt: 01.07.2005
Besvart: 06.07.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Hva er status for departementets vurdering av retningslinjene for behandling av sykelig overvekt?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at en ekspertgruppe fra våre fem helseregioner har lagt frem forslag til retningslinjer for behandling av sykelig overvekt. Ekspertgruppen viser til beregninger som tyder på at minimum 20 000 mennesker i Norge lider av sykelig overvekt. Gruppen støtter seg til internasjonal forskning når de foreslår hovedkriteriene for henvisning til og vurdering av spesialisthelsetjenesten.
Arbeidsgruppen er også av den oppfatning at denne pasientgruppen "vil ha rett til nødvendig helsehjelp fordi alle de tre punktene i prioriteringsforskriften vil være oppfylt. Dette innebærer også at lovens bestemmelser om individuell frist for når denne helsehjelpen skal være ytt, kommer til anvendelse".
Pasienter som får hjelp enten dette skjer kirurgisk eller atferdsterapeutisk, fjerner eller reduserer følgesykdommene. Behandlingen fører til lavere medikamentforbruk, redusert belastning på helsetjenesten, og at flere kommer tilbake til arbeidslivet igjen. I tillegg vil jeg peke på den gevinst som ligger i forbedret livskvalitet for de mange mennesker dette dreier seg om.
Jeg har fått rapporter om at det er ulik praksis mellom sykehusene i landet. Det haster med en avklaring slik at alle som har rett på behandling kan få det uavhengig av bosted.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg er fullt ut enig med stortingsrepresentant Woie Duesund når det gjelder nødvendigheten av å tilby pasienter med alvorlig overvekt gode helsetjenester. Dette vil kunne føre til bedre helse og livskvalitet for den enkelte, og det vil dessuten gi samfunnsmessige gevinster.

Helse- og omsorgsdepartementet har iverksatt flere tiltak for å bedre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. Blant annet fikk de regionale helseforetakene i styringsdokumentet for 2004 i oppdrag å etablere regionale og flerregionale behandlingstilbud for pasienter med helseproblemer som følge av sterk overvekt.

Etter min vurdering har de regionale helseforetakene tatt tak i dette på en god måte. Tidligere fantes det kun ett sted i Norge som utførte kirurgisk behandling. Per i dag tilbyr alle regionale helseforetak kirurgisk behandling, og foretakene har iverksatt eller har under planlegging mer livsstilsendrende behandlingstilbud. Det sistnevnte omfatter tilbud både til barn, unge og voksne. Videre har, som representanten påpeker, de regionale helseforetakene i fellesskap utarbeidet rapporten Behandling av sykelig overvekt hos voksne. Denne er utarbeidet som følge av at det tidligere ikke forelå noen nasjonale retningslinjer, at det er økt behov for kunnskap om denne pasientgruppen, og at dokumentasjon av effekt av ulike behandlingstiltak er mangelfull.

De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i sin region, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Videre har de ansvar for å sørge for at pasientenes individuelle rettigheter oppfylles, jf. pasientrettighetsloven. I arbeidet med å ivareta blant annet disse lovkravene står de regionale helseforetakene i prinsippet fritt til å velge de mest hensiktsmessige løsningene når det gjelder den konkrete organiseringen av spesialisthelsetjenesten.

Jeg anser utarbeidelsen av anbefalingene i ovennevnte rapport som et ledd i oppfølgingen av de regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester til befolkningen i sin region. Denne rapporten bør i så måte kunne bidra til en mer ensartet forståelse av kriteriene for behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten.