Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:963 (2004-2005)
Innlevert: 01.09.2005
Sendt: 02.09.2005
Besvart: 13.09.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Beboere på Nesbru og Mellom-Nes i Asker har gjentatte ganger henvendt seg til Statens vegvesen med spørsmål om tiltak mot støyplager fra E18. I sitt svar til beboerne sier Statens vegvesen at Nasjonal transportplan (NTP) gir føringer om at tiltak til støyskjerming i fremtiden vil være begrensede, og det vises til arbeid med støysvake dekker og bildekk.
Mener statsråden dette vil være tilstrekkelige tiltak mot støy i dette området?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen følger gjeldene regelverk for støy. Dette innebærer:

1. For eksisterende boliger langs eksisterende veger gis det støyreduserende tiltak når innendørs støynivå er 42 dBA eller høyere. Dette gjøres i henhold til kap. 5 i Forskrift om begrensning av forurensning (tidligere Forskrift om grenseverdier for støy).

2. For boliger berørt av nytt veganlegg følges Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Her er utendørs grense 55 dBA.

Ved en eventuell ny E18 er det støyretningslinjene for ny veg som gjelder (punkt 2). Inntil videre er det imidlertid regelverket for eksisterende veg (punkt 1) som kommer til anvendelse. Boliger på strekningen som har et innendørs støynivå under grenseverdien på 42 dBA, har ikke krav på støytiltak. Det er gjennomført støyskjerming av boliger på strekningen Holmen-Nesbru med utendørs støynivå over 65 dBA, tilsvarende om lag 35-40 dBA innendørs. Det er satt av 10 mill. kr til ytterligere støyskjerming langs E18 i Asker i handlingsprogrammet for perioden 2006-2009. Ut over dette arbeider Statens vegvesen med å utvikle mer støysvake vegdekker, som på sikt kan benyttes på strekninger hvor beboere er støyutsatt.

Oppfølging av Forskrift om begrensning av forurensning medfører tiltak som gir vesentlig støyreduksjon for de som har de høyeste støynivåene. Mange vil føle seg plaget av innendørs støy ved lavere nivåer enn den grenseverdien som er satt i forskriften. Fasadeisolering av boliger er imidlertid kostbare tiltak. Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid med revisjon av Forskrift om begrensning av forurensning og det nasjonale målet for støy. Her blir blant annet tiltak som gir en stor støyreduksjon for få, som fasadeisolering, vurdert opp mot tiltak som gir en mindre støyreduksjon for mange, som støysvake vegdekker.