Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:979 (2004-2005)
Innlevert: 08.09.2005
Sendt: 08.09.2005
Besvart: 16.09.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Havnevesenet ønsker å dumpe masser med giftig bunnslam fra operabyggingen og byggingen av Bjørvikatunnelen i dyprenna mellom Malmøyakalven og Langøyene. Bunnslammet skal legges direkte på sjøbunnen, og meningen er å dekke det med andre masser senere. Dybden er ca. 50-90 meter.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre dette?

Begrunnelse

Tidligere dumping har ført til at fjorden ble forurenset av masser og materiell som fløt opp og drev utover av strømmene. I denne renna går tidevannsstrømmene forholdsvis sterkt. Selv om bunnslammet dekkes med sand og grus, vil strømmene grave ut disse og avdekke det giftige bunnslammet etter hvert.
Langøyene er en av Oslos flotteste badesteder. Sjøområdet for slamdumping er derfor et av indre Oslofjords mest benyttede områder for bading, sjøliv, rekreasjon og fritidsfiske. Det er derfor viktig å hindre dumping av giftig bunnslam fra indre havn utenfor Malmøya, sett i lys av den risiko for giftsforurensing det medfører.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg er opptatt av å redusere forurensningsfaren fra miljøgifter i sjøbunnen langs kysten og i fjordområder. Regjeringen har fastsatt en ambisiøs og helhetlig strategi for arbeidet med forurenset sjøbunn, som vi følger opp med konkrete tiltak og bevilgninger. For å sikre fremdrift i arbeidet er det nødvendig å finne miljømessig forsvarlige løsninger for håndtering av de forurensede massene. Kapasiteten til å deponere slike masser på land vil være begrenset. Jeg er derfor opptatt av at en også vurderer andre deponeringsløsninger.

I denne konkrete saken er jeg kjent med at Oslo havn har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av et dypvannsdeponi ved Malmøykalven i indre Oslofjord og til å legge forurensede bunnmasser fra Oslo havn/indre fjordområder i dette. Statens forurensningstilsyn er forurensningsmyndighet i denne saken og har søknaden til behandling. Miljøverndepartementet vil være klageinstans ved eventuell klage på Statens forurensningstilsyns vedtak, og jeg finner det derfor ikke riktig å uttale meg om denne saken nå.