Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:980 (2004-2005)
Innlevert: 08.09.2005
Sendt: 08.09.2005
Besvart: 15.09.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Havnevesenet ønsker å dumpe masser med giftig bunnslam fra operabyggingen og byggingen av Bjørvikatunnelen i dyprenna mellom Malmøyakalven og Langøyene. Bunnslammet skal legges direkte på sjøbunnen, og meningen er å dekke det med andre masser senere. Dybden er ca. 50-90 meter.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre dette?

Begrunnelse

Tidligere dumping har ført til at fjorden ble forurenset av masser og materiell som fløt opp og drev utover av strømmene. I denne renna går tidevannsstrømmene forholdsvis sterkt. Selv om bunnslammet dekkes med sand og grus, vil strømmene grave ut disse og avdekke det giftige bunnslammet etter hvert.
Langøyene er en av Oslos flotteste badesteder. Sjøområdet for slamdumping er derfor et av indre Oslofjords mest benyttede områder for bading, sjøliv, rekreasjon og fritidsfiske. Det er derfor viktig å hindre dumping av giftig bunnslam fra indre havn utenfor Malmøya, sett i lys av den risiko for giftsforurensing det medfører.


Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Som det fremgår av brevet fra Stortingets presidentskap er et likelydende spørsmål, spørsmål nr. 979, sendt miljøvernministeren. For svar på spørsmål nr. 980 fra stortingsrepresentant Nybakk, vises det til svar på spørsmål nr. 979 fra miljøvernministeren, som ansvarlig statsråd.