Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 11.10.2005
Besvart: 17.10.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil kommunalministeren bidra til at søkeren får prøvd sin sak, og at hun gis utsatt iverksettelse?
Begrunnelse

En snart 19 år gammel etiopisk kvinne søker asyl, jf. Utlendingsnemnda ref. nr. 2003024342 05. Hennes søknad er avslått og hun må reise fra landet. Det er anført i sakens dokumenter at hun ikke er varslet om vedtak slik at ankefrist er utløpt.
Søkeren har svært gode grunner for å bli i Norge og bør få prøvd sin sak og sikret full rettssikkerhet. Hun opplyser å kunne bli utsatt for umenneskelig behandling ved reise til hjemlandet. Hun har etablert seg godt i Norge og gjør en svært god jobb som skoleelev på Hamar. Lokalsamfunnet har engasjert seg for henne.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som jeg antar at representanten Storberget er kjent med, er utlendingsloven til hinder for at jeg, eller andre medlemmer av Regjeringen, kan gripe inn i enkeltsaker. Et unntak gjelder saker som berører rikets sikkerhet eller der utenrikspolitiske hensyn gjør seg gjeldende. Uten å kjenne den konkrete sak representanten viser til, legger jeg til grunn at saken ikke er av en slik karakter.

At jeg ikke kan gripe inn i enkeltsaker innebærer at jeg verken kan bidra til at den aktuelle søkeren det vises til får prøvd sin sak på nytt, eller at det gis utsatt iverksettelse i saken. Eventuelle krav om ny behandling eller utsatt iverksettelse må fremsettes overfor Utlendingsnemnda.

Jeg ønsker for øvrig å fremheve at jeg har full tillit til den saksbehandling som foretas av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, og jeg legger til grunn at den aktuelle sak har fått en forsvarlig behandling i tråd med internasjonale konvensjoner Norge er bundet av.