Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:3 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 11.10.2005
Besvart: 14.10.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Har departementet utredet/beregnet kostnader for hva lav veistandard, utsettelse av vei- og baneprosjekter/opprustning, ulykker med dødsfall og skadde i trafikken, forsinkelser og dårligere konkurranseforhold for næringslivet påfører samfunnet og næringslivet i merkostnader?

Begrunnelse

I den samferdselspolitiske debatt blir det stadig fremsatt verbale påstander uten dokumentasjon rundt de mange samfunnsøkonomiske kostnadselementer med det resultat at konklusjonene mange ganger ikke står i forhold til virkeligheten.
Stikkord er:
- veistandard og etterslep på 11 mrd. kr
- utsettelse av vei- og baneprosjekter samt opprustning
- trafikkulykker med samfunnskostnader på over 25 mrd. kr med referanse til positive og gode tall for Vestfold og Østfold med sine 4 felts motorveier og midtskiller
- forsinkelsene med store kostnader for landets næringsliv. Som et eksempel kan nevnes at ledelsen i Linjegods har beregnet at de har et årlig tap på rundt 100 000 kr pr. lastebil på grunn av forsinkelser ved dårlig veinett i Oslo-området.

Dessverre brukes argumentasjonsrekkene uten at innspillene kommer inn i en større sammenheng og avstedkommer med gale konklusjoner.
Hvis det i den senere tid er gjennomført dyptgripende samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser for samferdsel som tar hensyn til alle nødvendige direkte indirekte økonomiske elementer, er det viktig at disse tall kommer frem og blir brukt i den riktige sammenheng.
Dersom departementet ikke har gjennomført beregninger av ovennevnte karakter, ville det være formålstjenlig at departementet tar initiativ til at denne type samfunnsøkonomiske informasjoner kommer frem.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Departementet finner det, i lys av den parlamentariske situasjonen, ikke naturlig å besvare spørsmål nr. 3.