Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:4 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 11.10.2005
Besvart: 13.10.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg viser til mitt spørsmål i Stortingets spørretime den 20. april 2005 til landbruksministeren og svar, og mitt skriftlige spørsmål til kirkeministeren 1. september 2005 om erstatning etter flomskade på festet tomt i Kvinesdal.
Kan landbruksministeren utdype forskjellen mellom sitt svar til meg den 20. april og kirkeministerens svar den 9. september 2005 om rett til erstatning på festet tomt etter flomskade?

Begrunnelse

I spørretimen den 20. april 2005 svarte landbruksministeren på mitt spørsmål om erstatning etter flomskade på festet tomt at tomtefester burde ta kontakt med tomteeier, som i dette tilfellet er Opplysningsvesenets fond. I mitt skriftlige spørsmål til kirkeministeren den 1. september 2005, skriver statsråden i sitt svar at Opplysningsvesenets fond, som er eier av tomten, var uvitende om flomskaden. Fondet mener at huset er festerens anlegg og at fondet som grunneier bare har festet bort en råtomt. Opplysningsvesenets fond mener seg helt uten ansvar for skader som er påført festerens hus eller etter flom. Opplysningsvesenets fond sammenligner flomskaden med andre skadeårsaker som feil ved byggetillatelse fra kommunen, feil ved entreprenørens tiltak til steinmur m.m. Jeg viser til at huset ikke er skadet, men at råtomten ble delvis revet bort under flommen. Det er derfor avgjørende at det ble igangsatt sikringsarbeid på tomten slik at huset ikke ble skadet.
Svaret fra Opplysningsvesenets fond som kirkeministeren siterer i sitt svar til meg, datert 9. september 2005, og landbruksministerens svar i Stortingets spørretime den 20. april 2005, blir for meg noe uklart da landsbruksministeren bekreftet at tomtefester må ta kontakt med tomteeier for å "få orden på sitt mellomværende", mens kirkeministeren avviser at det er grunnlag for noen erstatning på festet tomt etter flommen.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: I mitt svar på spørsmål om denne saken i Stortingets spørretime 20. april i år redegjorde jeg generelt for reglene på dette området. Av naturskadeloven § 3 følger det at skade på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, ikke erstattes etter denne loven. Jeg viste videre til at dette prinsippet om statlig selvassuranse også gjelder eiendommer tilhørende Opplysningsvesenets fond som er grunneier i denne saken. Konsekvensen av reglene er altså at kvinnen som har festet tomt på fondets eiendom ikke har rett til erstatning etter naturskadeloven. I mitt svar konkluderte jeg derfor med at jeg ikke fant grunn til å forfølge den konkrete saken nærmere.

Jeg fant det i mitt svar videre riktig å påpeke muligheten for at festeren på privatrettslig grunnlag fremmet sitt krav overfor Opplysningsvesenets fond som bortfester. Jeg hadde ikke kjennskap til det nærmere innhold i festekontrakten dem imellom og kunne dermed heller ikke ta stilling til Opplysningsvesenets fonds ansvar i denne konkrete saken, men uttalte meg generelt.

Kultur- og kirkeministerens svar av 8. september i år er derimot konkret om denne enkeltsaken og er gitt etter at Opplysningsvesenets fond har behandlet festerens henvendelse om erstatningskrav der det konkluderes med at fondet mener seg helt uten ansvar i denne konkrete saken.

For øvrig viser jeg igjen til at Landbruks- og matdepartementet har satt i gang en bred gjennomgang av statens naturskadeordning og at det i den sammenheng vil være naturlig å vurdere omfanget av ordningen, herunder om festere av eiendommer som eies av staten, en kommune eller en fylkeskommune, og som er stilt til rådighet for festeren på langsiktig avtale, skal få rett til erstatning etter naturskadeloven.