Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:5 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 11.10.2005
Besvart: 17.10.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ultimo september presenterte TV2 bruken av en test som skulle avdekke disposisjon for livmorhalskreft hos kvinner gjennom påvisning av humant papillomavirus (såkalt HPV-test), og at denne testen ble refundert av Rikstrygdeverket på vilkår som ut fra programmets framstilling i beste fall måtte karakteriseres som diskutable, i kombinasjon med at det ble reist tvil ved testens nytteverdi. Offentlige utlegg kan ha vært på flere titalls millioner kroner.
Hva er statsrådens vurdering av sakens innhold?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det ble innført ny takst for testing av HPV-virus fra 1. juli 2005. Bakgrunnen for innføring av egen takst og faglige retningslinjer var at det fra fagmiljøene har vært reist kritikk mot at HPV-testing har vært markedsført som et nødvendig tillegg til cytologisk screening for å få bedre sensitivitet og spesifisitet. Dette har medført at helsetjenesten har blitt påført store, unødvendige kostnader.

Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) har gjennom et nært samarbeid med fagmiljøene konkludert med at HPV-testing har en plass knyttet til ikke-konklusivt cytologisk materiale (der man har gjort en cytologisk undersøkelse hos allmennlege eller gynekolog og svaret er usikkert) og har overfor Helse- og omsorgsdepartementet foreslått at det kun gis refusjon når testen er benyttet ved påviste celleforandringer, og da etter rekvisisjon fra spesialist. Det er ikke tatt standpunkt til hvilke HPV-tester som skal anvendes, da det legges til grunn at dette er et faglig anliggende som hvert enkelt laboratorium må ta stilling til. Norchip vil være en av flere mulig leverandører av denne testen. Det er ifølge Sosial- og helsedirektoratet bred enighet om den foreslåtte fremgangsmåten i fagmiljøet. Dersom en planlagt evaluering og fremtidig dokumentasjon viser at HPV-testen yter mer enn celleprøven, vil anbefaling både hva gjelder indikasjon, rett til rekvirering og utløsing av takst kunne endres.

Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt de faglige rådene fra SHDir, og ny takst for testing av HPV er innarbeidet i refusjonsforskriftene (for offentlige og private laboratorier) fra 1. juli 2005. Refusjonstaksten ble satt til 600 kr. Fra 1. september 2005 er takstbeløpet 300 kr, i tråd med den gjennomførte halveringen av alle refusjonstakster fra denne dato.

Departementet mottok kopi av et brev til Helse Sør datert 23. juni 2005 som bl.a. antydet at det er inngått avtaler mellom offentlige laboratorier (helseforetak) og private aktører som ikke har krav på refusjon fra RTV. Det vises spesielt til firmaet Norchip AS. Departementet sendte på denne bakgrunn brev til de regionale helseforetak 31. august 2005 med forespørsel om avtaler mellom helseforetak og private laboratorier. Det ble i brevet forutsatt at helseforetakene følger de aktuelle helse- og trygderettslige bestemmelser og regelverk for offentlige anskaffelser ved inngåelse av nye avtaler med private laboratorier og røntgeninstitutt. Departementet ba om en oversikt over hvilke avtaler som eventuelt foreligger mellom helseforetak og private laboratorier.

I brev av 5. september 2005 til Sosial- og helsedirektoratet ba departementet SHDir om å foreta en samlet kartlegging av fakta i saken, og på denne bakgrunn foreta en vurdering av saken opp mot aktuelle regelverk. Departementet har mottatt brev fra SHDir der det fremgår at Norchip ikke er godkjent etter Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet.

Departementet mente at det var behov for ytterligere klargjøring av faktiske forhold og normative rammer for virksomheten. Departementet har derfor i nytt brev til SHDir, datert 21. september 2005, bedt om følgende:

- å vurdere tilsvarende aktiviteter/avtaler i andre regioner, jf. innspill fra regionale helseforetak

- avholde møte med Norchip og aktuelle helseforetak slik at det kan foretas en grundig kartlegging av den praksis som har dannet seg

- foreta en mer inngående vurdering av om praksisen er i tråd med gjeldende regelverk

- tilbakemelding om takstpraksis som er brukt ved UNN og at SHDir samarbeider med RTV for å kartlegge fakta rundt takstbruk.

- Vurdere saken i sin helhet og eventuelt gi tilråding mht. videre oppfølging.

Det er bedt om at saken prioriteres og tilbakemelding medio oktober. Departementet avventer endelig tilbakemelding fra SHDir.

Statens helsetilsyn er informert om denne prosessen.