Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:6 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 11.10.2005
Besvart: 17.10.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Østfold er det overbelegg ved medisinsk avdeling ved sykehuset i Fredrikstad, mens medisinsk avdeling ved sykehuset i Halden står ubrukt etter stengning tidligere i år.
Ser statsråden at en gjenåpning av medisinsk avdeling i Halden kan bidra til å avlaste sykehuset i Fredrikstad, og dermed bidra til å sikre at flere mennesker med behov for medisinsk behandling får raskere hjelp?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Etter sykehusreformen er det de regionale helseforetakene som skal sørge for å gi befolkningen et spesialisthelsetjenestetilbud, innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av Stortinget gjennom behandlingen av statsbudsjettet. Helse Øst RHF har gjennomførte omfattende utredninger for å få til en mest mulig hensiktsmessig oppgavefordeling mellom helseforetakene i helseregionen. Sykehuset Østfold HF er et av de største helseforetakene, med aktiviteter som utredning, diagnostisering og behandling bl.a. i Fredrikstad, Moss, Askim, Sarpsborg og Halden. Styret for Sykehuset Østfold HF har funnet det hensiktsmessig og også vedtatt å omlegge virksomheten i Halden. Et distriktsmedisinsk senter (DMS), et distriktspsykiatrisk senter (DPS), en sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) samt en samlokalisering også av andre helsetjenester på distriktsnivå i den eksisterende bygningsmassen er etablert/under etablering.

Virksomheten i Halden skal ikke avvikles, men omlegges i retning av et "nærsykehus", der ulike tjenester på tvers av fagområder og forvaltningsgrenser samlokaliseres.

Dette vil spesielt komme eldre og pasienter med kroniske sykdommer til gode. Dette er grupper av pasienter som er avhengig av et slikt behandlingstilbud, og som har behov for ett sykehusopphold nær bosted og pårørende.

En forutsetning for omleggingen av virksomheten i Halden, var at Sykehuset Østfold HFs samlede kapasitet ved de medisinske avdelingene skulle opprettholdes. Sykehuset Østfold HF utarbeidet i den forbindelse en handlingsplan med flere tiltak. Det ble bl.a. igangsatt et samarbeidsprosjekt med Halden kommune om en intermediærpost ved Halden sykehjem. Denne posten ble nylig åpnet og forventes å redusere antall innleggelser ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. Sykehuset Østfold HF bidrar med spesialistkompetanse fra medisinsk poliklinikk i Halden til å drifte denne posten.

Jeg er kjent med at det har vært problemer med overbelegg ved medisinsk avdeling i Fredrikstad. Den intermediære posten ved Halden sykehjem forventes å avhjelpe dette, men i tillegg skal Sykehuset Østfold HF legge frem flere tiltak for å møte situasjonen i styremøtet 24. oktober. Jeg forventer på denne bakgrunn at Sykehuset Østfold HF vil sørge for forsvarlige og kvalitativt gode helsetjenester for pasienter med behov for medisinsk behandling.