Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:11 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 12.10.2005
Besvart: 14.10.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har tidligere vært positiv til å gjøre det mulig for rullestolbrukere å jakte fra motorisert rullestol. På svar fra representanten Korsberg (skriftlig spørsmål nr. 771 (2004-2005)) lovet statsråden at det skulle gjøres nødvendige forskriftsendringer.
Hva er status i dette arbeidet?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet ba høsten 2004 Direktoratet for naturforvaltning sette i gang arbeid med sikte på endring i gjeldende regelverk i tråd med forutsetningene i mitt svar av 14. september 2004 på spørsmål nr. 880 fra representanten Inger S. Enger. Spørsmålet gjaldt muligheten for i særlige tilfeller å kunne dispensere fra forbudet mot å løse skudd fra motorkjøretøy under jakt.

I brev av 23. mai 2005 svarte jeg på spørsmål nr. 771 fra representanten Øyvind Korsberg. Jeg viste til at Direktoratet for naturforvaltning hadde sendt på høring et forslag til en ny bestemmelse i forskriften om utøvelse av jakt og fangst som åpner for at direktoratet etter søknad kan dispensere fra forbudet mot å løsne skudd fra motorkjøretøy under jakt for personer med sterk bevegelseshemming. Jeg opplyste at når høringen er avsluttet 15. august 2005, vil endringer i forskriften bli fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

Direktoratet vil rapportere nærmere om saken til departementet i løpet av høsten.