Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:12 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Regjeringen Stoltenberg, på lik linje med den avgåtte Bondevik-regjeringen, at brukerstyrt personlig assistanse skal gjøres til en lovfestet rettighet for den enkelte?

Begrunnelse

I sitt forslag til statsbudsjett for 2006 har Bondevik-regjeringen foreslått å endre Lov om sosiale tjenester slik at alle som fyller de alminnelige vilkårene for tjenester, og som har behov for omfattende tjenester, får rett til å få hele eller deler av bistanden organisert som brukerstyrt personlig assistanse. I dokumentet "Politisk plattform for en flertallsregjering utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet", er det inntatt følgende formulering: "Regjeringen vil foreta forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I Innst. S. nr. 245 (2004-2005) ba sosialkomiteens flertall (medlemmene fra Ap, FrP, Sp og SV) Regjeringen "legge fram en sak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) der rettighetsfesting for brukerne, tjenestens omfang og innhold samt ulike modeller for statlig medfinansiering utredes [...] i forbindelse med statsbudsjettet for 2006".

Jeg er tilfreds med hovedinnholdet i forslaget som er skissert i St.prp. nr. 1 (2005-2006) forslaget til statsbudsjettet for 2006 fra den avgåtte regjeringen Bondevik, og tar sikte på å følge opp dette i et høringsnotat med det første. I høringsnotatet vil jeg vurdere detaljene i utformingen av bestemmelsene nærmere. Blant annet vil jeg vurdere hvor omfattende tjenestetilbudet skal være før det gis rett til å få tjenesten organisert helt eller delvis som brukerstyrt personlig assistanse.