Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:16 (2005-2006)
Innlevert: 17.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 28.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kan samferdselsministeren ta initiativet til å revurdere nivået på de nye satsene for omregistreringsavgift gjeldende fra 1. januar d.å. for biltilhengere idet disse synes å være helt ute av proporsjoner?
Begrunnelse

Nye regler og avgiftssatser på omregistrering ble vedtatt av Stortinget med virkning fra 1. januar 2005. I ettertid synes regelverket og avgiftssatsene å avstedføre en rekke uheldige og utilsiktede virkninger.
Et eksempel kan være en brukt bilhenger med egenvekt på 460 kg. Det er en aksling og tillatt totalvekt på 1 300 kg. Omregistreringsavgift for denne utgjør hele 2 451 kr.
Et annet eksempel er en nyanskaffet bilhenger som har en totalvekt på 255 kg med to akslinger og tillatt totalvekt på 1 300 kg. Denne hengeren omregistreres gratis fordi den har en egenvekt på under 350 kg.
Konsekvensene av de nye regler og avgiftsnivå medfører spørsmål fra de mange brukerne om kostnadene for slike statlige tjenester som omregistrering (få nytt vognkort) bør koste det samme uansett vekt og uansett ikke koste mer enn selvkost.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra samferdselsministeren.

Jeg vil for ordens skyld påpeke at det ikke ble vedtatt substansielle endringer i regelverket for omregistreringsavgiften fra 1. januar 2005. Avgiftsnivået ble heller ikke endret, men satsene ble prisjustert i forhold til 2004 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Dette er noe som hvert år i utgangspunktet gjøres med alle mengdeavgifter. Hensikten er å opprettholde den reelle verdien av avgiftene.

I de fleste EU-landene betales det merverdiavgift på avansen ved omsetning av brukte kjøretøy. I Norge betales det i stedet en omregistreringsavgift. Avgiften er gradert etter kjøretøytype, egenvekt og alder. Dette gjør at det til en viss grad er en sammenheng mellom nivået på avgiften og verdien på kjøretøyet. For tilhengere betales det ikke omregistreringsavgift hvis egenvekten er under 350 kg, uavhengig av hvor høy den tillatte totalvekten er. Dette innebærer bl.a. at det ikke betales omregistreringsavgift for mindre varehengere og båthengere.

Omregistreringsavgiften er i dag i de fleste tilfeller høyere enn merverdiavgift på avansen ville vært. Avgiften er fiskal, og det er ingen sammenheng mellom hva som betales i omregistreringsavgift og det arbeidet som må gjøres for å omregistrere et kjøretøy.

Regjeringen Bondevik la opp til å vurdere et system med merverdiavgift på avansen ved omsetning av brukte kjøretøy, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Jeg vil vurdere å sende et slik system, som helt eller delvis kan erstatte dagens omregistreringsavgift, på høring.