Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:32 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 26.10.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Det vises til den nye Regjeringenes plattform hvor det er enighet om å gjeninnføre kravet om arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på skip under fremmed flagg, som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner.
Hvem er tiltenkt kontrollfunksjonen når dette kravet gjeninnføres, hva vil kostnadene være for dette og dersom politiet skal ha denne myndigheten, vil det kompenseres ekstra for dette, eller vil det gå på bekostning av andre kriminalitetsforebyggende tiltak?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet er overført fra kommunal- og regionalministeren.

Utlendingsloven § 6 stiller et generelt krav om at utlending som skal arbeide i riket må ha arbeidstillatelse. Ved endring i utlendingsforskriften § 8, som trådte i kraft 1. januar 2005, ble det innført et unntak fra kravet om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner.

Regjeringen vil ha en sterkere innsats for å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer. I tillegg ønsker vi et regelverk som sikrer størst mulig grad av likebehandling for norske og utenlandske sjøfolk, blant annet hva gjelder lønnsnivå. Vi vil derfor gjeninnføre kravet til arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner.

I henhold til utlendingsloven er det politiet som har førstelinjekontroll av om utlendinger har de nødvendige tillatelser. I det videre arbeidet med saken vil jeg vektlegge at regelverket håndheves på en for alle parter smidig og god måte. Jeg vil også sørge for at de ulike sider saken reiser, herunder de spørsmål som representanten Holmberg tar opp og hensynet til internasjonale forpliktelser, blir belyst i arbeidet med departementets høringsbrev om saken. Det vil i denne sammenheng være viktig å innhente synspunkter fra andre berørte parter.

På det nåværende tidspunktet finner jeg det således ikke riktig å gå mer detaljert inn i saken.