Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:33 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I politisk plattform for flertallsregjeringen fremkommer det at Regjeringen skal bidra til å likestille skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid.
Hvilke kostnader vil en slik likestilling medføre?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 49 vedtok et flertall bestående av alle partier unntatt Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet følgende merknad og forslag:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, mener at det kan være grunn til å gå igjennom hva som skal betegnes som like belastende. På tross av flere utredninger i denne saken er det ikke funnet noen løsning. Det vil etter flertallets syn styrke resultatet dersom en eventuell presisering av lovverket kom som et resultat av drøftinger mellom de berørte parter i arbeidslivet. Dette fordi problemstillingen berører kompliserte spørsmål knyttet til arbeidstid, lønn, stillingsstørrelse og etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft.

Flertallet mener partene i arbeidslivet nå må sette seg sammen for å drøfte problemstillingen grundig. Målet skal være å komme fram til en omforent definisjon av sammenlignbart turnusarbeid. Flertallet ber Regjeringen ta initiativ til at et slikt arbeid kommer i stand.

Flertallet vil understreke at dersom partene ikke lykkes i å komme fram til en løsning, vil flertallet på nytt vurdere behovet for å endre definisjonen av sammenlignbart turnusarbeid i loven."

I tråd med dette inviterte den forrige regjeringen partene til å sette seg sammen for å komme fram til en omforent løsning. Denne prosessen videreføres under den nye regjeringen.

Som du er kjent med er det tidligere gjennomført utredninger der det er gjort forsøk på å beregne eventuelle kostnader ved å sammenstille tredelt turnus og helkontinuerlig skift uten at disse har gitt noen klare resultater. En viktig årsak til dette er stor uenighet om hva som skal defineres som sammenlignbar turnus. Jeg antar at dette var en medvirkende årsak til at Stortinget ba partene sette seg sammen for å finne fram til en omforent definisjon.

Når denne definisjonen, foreligger vil man lettere kunne beregne kostnader. Dette gjelder både de rent økonomiske kostnadene, men også ev. behov for ekstra arbeidskraft.