Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:38 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 24.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): I sin politiske plattform åpner Regjeringen for et mulig skille mellom drift og langsiktige investeringer i statens budsjettpolitikk.
Innebærer dette at man også vurderer endringer i handlingsregelen for bruken av petroleumsinntekter, slik at det kan åpne for større bruk av petroleumsinntekter enn i gjeldende regime?

Begrunnelse

I den politiske plattformen for flertallsregjeringen står det: "Statsbudsjettutvalgets rapport om økt langsiktighet i statens budsjettering legges til grunn for en gjennomgang av et mulig skille mellom drift og langsiktige investeringer i statens budsjettpolitikk." Det er uklart hvordan et mulig skille mellom drift og langsiktige investeringer i statens budsjettpolitikk vil virke inn på handlingsregelen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Soria Moria-erklæringen varslet regjeringspartiene at det med utgangspunkt i statsbudsjettutvalgets rapport om økt langsiktighet i statens budsjettering vil bli foretatt en gjennomgang av et mulig skille mellom drift og langsiktige investeringer i statens budsjettpolitikk. Forholdet til handlingsregelen vil samtidig bli vurdert. Hensynet til en stabil økonomisk utvikling er tillagt stor vekt i retningslinjene for budsjettpolitikken. Dette hensynet må også tillegges stor vekt i en gjennomgang av et mulig skille mellom drift og langsiktige investeringer i statens budsjettpolitikk. Handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter ligger til grunn for Regjeringens budsjettpolitikk. Ifølge handlingsregelen skal petroleumsinntektene fases gradvis inn i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av kapitalen i Statens petroleumsfond. En omlegging av statens regnskapsprinsipper bør ikke i seg selv påvirke tempoet for innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi.