Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:41 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 19.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Hvilke kontaktordninger vil Regjeringen ha med partene i arbeidslivet, og vil disse ordningene sikre likebehandling av alle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, eller vil Regjeringen i hovedsak ha kontakt med LO og NHO?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det sentrale samarbeidsorganet mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet er Regjeringens kontaktutvalg. Regjeringens kontaktutvalg som ble opprettet i 1962, ledes som kjent av statsministeren og har deltakere fra alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet (LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, KS, HSH og NAVO). I tillegg deltar også Norges Bondelag/Norges Bonde- og småbrukarlag og Norges Fiskarlag. For øvrig er det på en rekke områder etablert ulike kontaktordninger med bred deltakelse fra organisasjonene i arbeidslivet. Regjeringen vil i arbeidet med utvikling og gjennomføring av politikken på ulike områder ha bred og nær kontakt med partene i arbeidslivet.