Skriftlig spørsmål fra Søren Fredrik Voie (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:42 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 20.10.2005
Besvart: 26.10.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Den nye regjeringen har varslet at den vil gjennomgå konkurranseforholdene i havbruksnæringen. Det varsles at det vil komme et tak for eierskap som er vesentlig lavere enn i dag. Det har vært utspill om å sette grensen helt ned i 10 pst. av antallet matfiskkonsesjoner og det vil ramme noen av aktørene i Norge.
Hvor lavt vil eierskapsbegrensningene bli satt, og hvilke tiltak vil bli iverksatt fra myndighetenes side om øvre tillatte grense overstiges?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Av Soria Moria-erklæringen fremgår at det forutsettes et tak for eierskap i havbruksnæringen som er vesentlig lavere enn i dag. Det er ennå for tidlig å angi konkret hva nye eierskapsbegrensninger vil bli.

Ifølge någjeldende eierkontrollforskrift av 22. desember 2004 kan en enkeltaktør kontrollere 20 pst. av nasjonal konsesjonsbiomasse uten at det må søkes om særskilt tillatelse fra departementet. Et selskap kan få tillatelse til å kontrollere mer enn 20 pst., men maksimal grense for hva en enkeltaktør kan eie er i alle tilfelle 35 pst. av nasjonal konsesjonsbiomasse.

Når det gjelder spørsmålet om hvilke tiltak som vil bli iverksatt ved overskridelse av øvre tillatte grense, vil en endring av grensen i seg selv ikke medføre behov for endring av hvordan eventuelle brudd sanksjoneres. Det framgår av § 6 i eierkontrollforskriften at myndighetene har adgang til å ilegge tvangsmulkt dersom forskriftens bestemmelser overtres, herunder at en enkeltaktør tilegner seg en større andel av nasjonal konsesjonsbiomasse enn det som er tillatt.