Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:44 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 20.10.2005
Besvart: 25.10.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I Soria Moria-erklæringen fremgår det at inntil 10 pst. av totalkvoten for fisk skal settes av til landing og bearbeiding i spesielt utsatte distrikter og fordeles av regionale myndigheter.
Hvilke kriterier legges til grunn ved fordelingen av regionale kvoter, herunder fastsettelsen av prisen på fisken, samt hvem skal omfattes av ordningen?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Saltvannsfiskeloven § 4 annet ledd gir hjemmel for å avsette en såkalt distriktskvote "for tilvirkning ved landanlegg i bestemte distrikt". En slik distriktskvote ble avsatt en del år mellom 1983 og 1991, og ble da fordelt som en ekstra kvote til ferskfisktrålere under forutsetning av at fangsten ble levert til foredling på landanlegg i angitt distrikt. Avsatt kvantum til slik distriktskvote var 3 000 tonn i 1991. En forutsetning for tildeling av distriktskvote i henhold til saltvannsfiskeloven og deltakerloven er at kvoten tildeles fartøy med deltakeradgang eller konsesjon i vedkommende fiskeri.

Før distriktskvoteordningen på nytt kan tas aktivt i bruk er det nødvendig å utforme et presist regelverk. Skal ordningen kunne tre i kraft allerede fra 2006 forutsetter det at vi klarer å få på plass dette regelverket innen årsskiftet ettersom ordningen må integreres i neste års reguleringer.

Det er derfor for tidlig å svare på hvilke distrikter, hvilke fiskeslag og hvor store kvanta som eventuelt skal omfattes av ordningen. Dette vil avhenge av det konkrete regelverket som utformes for ordningen. Før et regelverk for fordeling av fisk gjennom distriktskvoteordningen blir fastsatt vil dette imidlertid bli underlagt ordinær høring.