Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:45 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 20.10.2005
Besvart: 27.10.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hvordan vil Regjeringen gjennom arbeidet i NATO motvirke at Norge blir sikkerhetspolitisk marginalisert, særlig sett på bakgrunn av den økende samordningen av de europeiske fellesinteressene og politikkutformingen, som skjer uten vår medvirkning innen EU?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen vil videreføre Norges medlemskap i NATO og bruke organisasjonen aktivt til å utvikle transatlantisk dialog, partnerskap, fremme fredsbevaring, nedrustning, rustningskontroll og konfliktforebygging. Det er Regjeringens mål å bevare NATO som kollektiv forsvarsorganisasjon og det sentrale forum for transatlantisk sikkerhetspolitisk dialog og samarbeid. Regjeringen vil fortsatt støtte militær omforming av NATO med sikte på at alliansen kan yte bidrag til internasjonal sikkerhet og fred. En tilpasset organisasjon vil styrke den samlede evne til krisehåndtering og sikre et mer balansert forhold mellom de europeiske og nordamerikanske allierte. Omformingen av det norske forsvaret vil bli videreført i tråd med dette. Regjeringen vil arbeide aktivt for å styrke NATOs kjernefunksjoner. NATOs generalsekretær de Hoop Scheffer skal på utenriksministermøtet 7.-8. desember i år legge frem en rekke forslag som tar sikte på å styrke alliansen som organ for konsultasjoner om spørsmål som berører de alliertes sikkerhet. Regjeringen vil støtte disse forslagene fordi de ivaretar viktige nasjonale interesser. Bredt anlagte politiske konsultasjoner vil befeste NATOs rolle som det viktigste transatlantiske sikkerhetspolitiske forum. Fremfor alt vil det gi direkte norsk medvirkning i drøftelsene av spørsmål som berører Norges sikkerhet. Slike konsultasjoner er også avgjørende for folkelig støtte til alliansen i medlemslandene. Selv om det er naturlig at enkelte spørsmål drøftes direkte mellom USA og EU, vil Regjeringen arbeide aktivt for å unngå at dette fører til marginalisering av NATO. Regjeringens mål er at utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP) skjer i nært samarbeid med NATO. Utbygging av den løpende politiske og operative kontakten mellom de to organisasjonene blir her et viktig virkemiddel. Regjeringens mål er et strategisk partnerskap som omfatter både politiske konsultasjoner og utfyllende praktisk samarbeid på bakken mellom NATO og EU. Regjeringen vil i den sammenheng også føre en aktiv europapolitikk, hvor vi blant annet går inn for å videreutvikle et tett samarbeid mellom Norge og de andre landene i Europa. Det vil her bli lagt vekt på å videreføre en dialog om europeiske samarbeidsspørsmål med våre nordiske naboer.