Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:46 (2005-2006)
Innlevert: 19.10.2005
Sendt: 20.10.2005
Besvart: 28.10.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Da Stortinget behandlet "Kunnskapsløftet" gikk flertallet, alle uten Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, inn for å innføre et praktisk rettet obligatorisk 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet. Ifølge Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen følge mindretallet og skrinlegge tanken om obligatorisk 2. fremmedspråk.
Betyr Regjeringens standpunkt at statsråden er fornøyd med situasjonen for 2. fremmedspråk i dag, og hvilke alternative tiltak vil han sette i verk for å gi alle elever mulighet til å lære 2. fremmedspråk?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Med Reform 97 ble 2. fremmedspråk videreført som "tilvalgsspråk" på ungdomstrinnet. Det ble også fastsatt læreplaner i 2. fremmedspråk i tysk, fransk og finsk.

Elevene kan i dag velge om de vil ha opplæring i 2. fremmedspråk, fordypning i et språk de allerede har et grunnlag i eller om de vil delta i praktisk prosjektarbeid. Av de elevene som ikke velger 2. fremmedspråk, velger de fleste praktisk prosjektarbeid.

Elevene som har opplæring i 2. fremmedspråk kan velge om de vil vurderes med karakter. Vurderingen i faget teller imidlertid ikke ved inntak til videregående opplæring. I videregående opplæring kan elevene velge å begynne på nytt med det fremmedspråket de har hatt opplæring i på ungdomstrinnet.

En undersøkelse i 2002 (Lindemann og Speitz) viser at om lag halvparten av elevene på ungdomstrinnet velger 2. fremmedspråk. Av de elevene som velger opplæring i 2. fremmedspråk, slutter hver tredje elev med tysk og hver fjerde elev med fransk mellom 8. og 10. årstrinn. Undersøkelsen viser videre at 60 pst. av lærerne som underviser i 2. fremmedspråk, mener at faget er et fag for de "flinke" elevene.

Det er blant annet på denne bakgrunn ikke grunn til å si seg fornøyd med opplæringen i 2. fremmedspråk slik den er i dag. Et lite språksamfunn som det norske trenger allsidig språkkompetanse. Men svaret på denne utfordringen ligger ikke i et obligatorisk 2. fremmedspråk. Jeg mener at det viktigste er å iverksette tiltak som bidrar til at flere elever velger 2. fremmedspråk frivillig og ut fra egne interesser, og at alle elever som velger 2. fremmedspråk får tilpasset opplæring i faget.

Jeg vil videreføre satsingen på etter- og videreutdanning av lærere i faget som følger av Strategi for kompetanseutvikling 2005-2008.

Arbeidet til det nyopprettede fremmedspråkssenteret i Halden vil bli videreført, og jeg vil gå nøye gjennom den nasjonale strategien Språk åpner dører 2005-2009 med sikte på å ivareta sentrale tiltak.