Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:57 (2005-2006)
Innlevert: 25.10.2005
Sendt: 26.10.2005
Besvart: 31.10.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fiskeriministeren har i en pressemelding 20. oktober 2005 varslet at det skal nedsettes et bredt sammensatt hurtigarbeidende offentlig utvalg som skal gjennomgå eksisterende nødvendige strukturtiltak for fiskeriflåten. Mens utvalgets arbeid pågår, vil dagens strukturtiltak "fryses". Mange innenfor fiskeriflåten er nå i en struktureringsprosess, og de store verdiene som er i omløp berører mange eiere og selskaper, og en "frysing" av dagen ordning skaper frustrasjon og usikkerhet.
Når vil utvalgets arbeid være avsluttet?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Strukturpolitikken overfor fiskeflåten har vært gjenstand for politisk behandling ved flere anledninger de siste tiårene, og har vært utformet med støtte av et bredt politisk flertall. Dette er viktig for å sikre den stabilitet som næringen har behov for i de politiske rammebetingelsene.

Noen av de endringene som har vært gjort de senere år, har imidlertid ikke hatt tilsvarende bred politisk støtte. De tre regjeringspartiene ønsker å foreta en gjennomgang av strukturtiltakene for å legge grunnlaget for en strukturpolitikk som det kan samles bred enighet om.

Den bebudede utredningen skal danne grunnlaget for strukturpolitikken i de kommende årene. Det er derfor viktig for Regjeringen at utredningen er utførlig og solid, slik at den vil være et godt grunnlag for den videre politikken. Det vil tas hensyn til dette ved utarbeiding av endelig mandat og prosess for utvalget som skal gjennomføre utredningen.

Regjeringen vil i løpet av kort tid ta stilling til den videre prosessen. Man vil da også ta stilling til tidsfristen for utvalgets arbeid.