Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til likestillings- og forbrukerministeren

Dokument nr. 15:58 (2005-2006)
Innlevert: 25.10.2005
Sendt: 26.10.2005
Besvart: 02.11.2005 av likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til å yte supplerende økonomisk støtte til de lokale prosjektene som er nevnt på bakgrunn av den overføringskunnskapen disse kan gi hvis man lykkes i arbeidet, på hvilken måte vil statsråden sikre denne kunnskapen, og ser statsråden for seg at erfaringen fra disse lokale tiltakene kan implementeres i en nødvendig ny og oppdatert nasjonal tiltaksplan for unge homofile?

Begrunnelse

Da St.meld. nr. 25 (2000-2001) om homofile og lesbiskes levekår og livssituasjon ble behandlet, var det et viktig premiss at blant annet lokale myndigheter skulle følge opp denne med adekvate tiltak på bakgrunn av funnene i denne. Oslo kommune vedtok nylig at det skal utarbeides en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske og homofile. I etterkant av dette har Akershus fylkeskommune kommet på banen og arrangerer en egen homopolitisk konferanse den 19. januar 2006, samt fremlegger en egen tiltaksplan for fylkestinget i februar. Dette arbeidet og tiltaksplanen har kommet til i nært samarbeid mellom LLH Oslo/Akershus og Akershus fylkeskommune. Tiltaksplanen vil berøre ulike temaer som rus, mobbing, helse, vold etc. mot og blant unge homofile. Jeg har godt håp om at denne konferansen og tiltaksplanen kan virke banebrytende i arbeidet med å sette homofiles levekår på dagsordenen rundt om i landets fylkeskommuner. At landets to største fylker gjennomfører et slikt arbeid er historisk og vil kunne innebære økt fokus og kompetanse blant lærere, helsesøstere, byråkrater, politikere og regionale organisasjoner. Samtidig vil dette arbeidet innebære en form for pilotarbeid som det vil være av nasjonal interesse at lykkes med sikte på kompetanseoverføring også til andre fylker og lokalsamfunn, som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 25.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg er glad for at meldingen om homofile og lesbiskes levekår og livskvalitet fortsatt gir inspirasjon til gode tiltak. Det er spesielt positivt at Oslo og Akershus skal lage handlingsplaner mot diskriminering siden mange lesbiske og homofile bor i og omkring hovedstaden.

Regjeringen vil styrke lesbiske og homofiles rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering. Dette politiske målet innebærer at vi ønsker å gi økonomisk støtte til prosjekter som ivaretar og forbedrer lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet. Jeg kan ikke her i dag love at de prosjektene representanten Dahl refererer til kan innvilges. Eventuelle søknader må behandles på vanlig måte i departementet og vil konkurrere med andre tiltak på det homopolitiske området.

Når det gjelder hvordan en kan sikre kunnskapen fra de kommende prosjektene, vil det avhenge av prosjektenes karakter og hvilke resultater som fremkommer. Departementet benytter all god og etterrettelig kunnskap i politikkutformingen.

Antidiskrimineringsprosjektet er som kjent avsluttet. Det varte i 2 ½ år, og midlene ble i hovedsak brukt til å lønne en egen jurist som arbeidet på heltid med diskrimineringsspørsmål i forhold til lesbiske, homofile og bifile. Prosjektet er nå under evaluering, og jeg vil avvente denne før jeg tar stilling til en nasjonal tiltaksplan for unge homofile.

For øvrig vil jeg vise til at flere lovverk som berører homofiles hverdag, så som arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og diskrimineringsforbudene i boliglovene (husleieloven, eierseksjonsloven, burettslagslova og bustadsbyggjelagslova), etter 1. januar 2006 vil inngå i det nye Likestillings- og diskrimineringsombudets portefølje for håndheving.