Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:75 (2005-2006)
Innlevert: 01.11.2005
Sendt: 02.11.2005
Besvart: 11.11.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Nye tall fra Norges Bank viser at kredittveksten i Norge er rekordhøy. Dette skyldes spesielt at norske husholdninger øker sin bruttogjeld i rekordtempo. Tallene viser også en sterk vekst i pengemengden.
Hvordan vurderer finansministeren denne utviklingen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Husholdningenes samlede gjeld har økt med 11 pst. årlig i gjennomsnitt de siste fem årene. Samlet sett er husholdningenes finansielle stilling likevel relativt god fordi deres finansielle formue har økt. Husholdningenes samlede netto formue (inklusive boligformuen) vil i år utgjøre om lag 300 pst. av disponibel inntekt. Pengemengden, målt ved indikatoren M2 som andel av BNP, har i gjennomsnitt vokst med om lag 4 pst. pr. år de siste tre årene.

Gjeldsveksten til husholdningene har vært betydelig sterkere enn inntektsveksten de siste årene. Særlig for enkelte grupper av husholdninger er gjeldsbelastningen (gjeld i prosent av disponibel inntekt) i ferd med å komme opp på historisk høye nivåer, og det har økt sårbarheten overfor økonomiske forstyrrelser.

Som min forgjenger pekte på og som jeg også har minnet om, må husholdningene og næringslivet ta høyde for høyere rente når de planlegger for framtiden. På oppdrag fra Finansdepartementet følger Kredittilsynet opp bankenes og forsikringsselskapenes praksis ved vurdering av lånesøknader. Bankene plikter å gjøre sine kunder bevisste på renterisikoen og på behovet for sikkerhetsmarginer ved låneopptak, og de skal fraråde låneopptak når det er grunnlag for det. Jeg vil ta et møte med Kredittilsynet for å diskutere gjeldsutviklingen i husholdningene og om det er behov for tiltak i denne sammenheng.