Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:77 (2005-2006)
Innlevert: 01.11.2005
Sendt: 02.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Regjeringspartiene har i Stortinget skapt usikkerhet rundt realiseringen av et gasskraftverk på Skogn.
Kan statsråden bekrefte at han snarest vil påse at Industrikraft Midt-Norges søknad om forlenget konsesjon blir imøtekommet og at eventuelle nye rensekrav, som en følge av pålegg fra Regjeringen, i sin helhet blir dekket av staten?

Begrunnelse

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hevdet at de er en pådriver for å få realisert gasskraftverket på Skogn. Gasskraftverket på Skogn er en avgjørende sak for industriell utvikling i hele Midt-Norge. Det må derfor ikke skapes usikkerhet rundt forlengelse av konsesjonen og prosjektet tåler ikke nye kostnader knyttet til rensing. Det vil bety kroken på døra for hele gasskraftverket. Det er en selvfølge at staten skal betale for merkostnader som staten selv påfører prosjektet, som en følge av Soria Moria-erklæringen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav 29. november 2000 Industrikraft Midt-Norge (IMN) anleggskonsesjon etter energiloven for bygging og drift av et kraftvarmeverk på Skogn. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet som stadfestet NVEs vedtak ved brev av 4. oktober 2001. Etter søknad fikk IMN utsatt tidsfrist for idriftsettelse av anlegget ved brev av 1. mars 2004. Ny frist for idriftsettelse ble satt til 1. januar 2009 og konsesjonstiden ble forlenget til 1. januar 2034. Jeg har nå mottatt en søknad fra IMN om ny fristutsettelse for kraftvarmeverket på Skogn. Saken vil bli behandlet på vanlig måte. Det innebærer at søknaden vil bli sendt på høring, samt at NVE vil avgi en innstilling som deretter vil bli behandlet i Olje- og energidepartementet. Det er ikke naturlig for meg å kommentere saken ytterligere før høringsuttalelsene og NVEs innstilling foreligger.