Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:78 (2005-2006)
Innlevert: 01.11.2005
Sendt: 02.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det er presentert en rapport fra NVE som viser at CO2-rensing fra ett gasskraftverk blir ulønnsomt. Dette vil kunne få virkninger for målsettingen om et fullskalaanlegg for CO2-fjerning på Kårstø innen 2009.
Hvis rensing pålegges, hvor skal de resterende 4 mill. tonn CO2 som rapporten sier behøves for å få økonomi i prosjektet, hentes fra, og vil staten dekke merkostnadene ved rensing fullt ut, eller må også utbyggerne dekke en vesentlig del av utgiftene, noe som kan føre til at hele prosjektet droppes?

Begrunnelse

I Dagens Næringsliv 1. november blir det presentert en ny rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at CO2-rensing fra bare ett gasskraftverk blir ulønnsomt. Skal det være noen mulighet for å få økonomi i et slikt prosjekt behøves det minst 5 mill. tonn CO2 årlig, mens rensing av Kårstø alene bare vil gi 1 mill. tonn. Det er dessuten usikkert hvor mye ekstra olje som kan utvinnes ved å pumpe klimagassen ned i undergrunnen. Det er derfor knyttet stor økonomisk risiko til fullskala rensing av gasskraftverket på Kårstø. På den bakgrunn vil det være interessant å høre om Regjeringen vil opprettholde sin målsetting om å etablere et fullskala renseanlegg for CO2 på Kårstø innen 2009, slik Soria Moria-erklæringen legger opp til, for enhver pris. Det er også viktig for utbyggerne som allerede er i gang med bygging av et gasskraftverk på Kårstø om kostnadene ved rensing av CO2 vil bli belastet gasskraftverkprosjektet, eller om staten vil dekke alle merkostnadene knyttet til fullskala rensing av CO2 på Kårstø fra 2009.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er den senere tiden laget en rekke rapporter som omhandler mulighetene for CO2-håndtering i Norge. Rapportene varierer både når det gjelder tilnærmingsmåte, forretningsmodell og resultater. Det er derfor vanskelig å trekke entydige konklusjoner fra disse rapportene. Regjeringens mål er at Norge skal bli ledende i miljøvennlig bruk av gass. Gjennom bruk av økonomiske virkemidler og satsning på ny teknologi vil Regjeringen realisere løsninger for CO2-fjerning og skape en verdikjede for CO2. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi vil Regjeringen sørge for at nye konsesjoner for gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning. Regjeringen vil videre at et statlig selskap får i ansvar å skape en verdikjede for transport og injeksjon av CO2. Staten skal bidra økonomisk til å realisere dette. Regjeringen vil nå raskt sette i gang arbeidet knyttet til omfang og organisering av det statlige engasjementet.