Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:88 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 11.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Den tradisjonsrike industribedriften M. Peterson & Søn AS i Moss med sine 330 ansatte står i fare for å bli nedlagt grunnet bl.a. krav om bygging av nytt renseanlegg til 155 mill. kr. Bedriften har søkt SFT om 5 års utsettelse på byggingen av renseanlegget, og SFT varsler at svar ikke vil foreligge før utpå nyåret. Dersom søknaden ikke imøtekommes, vil dette true 330 arbeidsplasser.
Hva vil statsråden gjøre for at bedriften kan få et raskt og positivt svar på sin søknad?

Begrunnelse

Industribedriften M. Peterson & Søn AS i Moss sliter med lønnsomheten og kjemper hardt for å overleve i et tøft internasjonalt marked. Skal bedriften overleve på sikt er det avgjørende at bedriften sikres konkurransevilkår bl.a. i forhold til miljøkrav som gjør den i stand til å konkurrere i dette markedet. Pålegget om bygging av et nytt renseanlegg vil innebære en investering på 155 mill. kr. Bedriften er ikke imot å bygge et nytt renseanlegg, men ber om å få noe mer tid til å gjennomføre beslutningen.
Ikke minst er dette viktig for å avvente den endelige beslutningen om å flytte den eksisterende jernbanetraseen bort fra fabrikkområdet. Dette var et sentralt tema bl.a. gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan, og Stortinget har tidligere uttrykt en klar prioritering av dette prosjektet foran nytt dobbeltspor fra Haug til Onsøy. Å få flyttet dagens jernbanetrasé bort fra fabrikkområdet, er en avgjørende forutsetning for at bedriften kan sikres videre drift i Moss.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Peterson i Moss har utslippstillatelse som stiller krav til utslipp av oppløst organisk materiale og suspendert stoff som blant annet medfører at bedriften innen 30. oktober 2007 må ha installert biologisk renseanlegg. Bedriften har ved brev av 21. oktober 2005 søkt Statens forurensningstilsyn om å få utsatt frist til 2012 for gjennomføring av rensekrav ved fabrikken. Statens forurensningstilsyn har opplyst at de regner med å kunne treffe en avgjørelse i saken rett over nyttår.

Spørsmålet om utsatt frist for gjennomføring av rensekrav ved bedriften er nå til behandling hos Statens forurensningstilsyn, og Miljøverndepartementet er klagemyndighet i saken. Jeg kan av den grunn ikke kommentere representantens spørsmål så lenge bedriftens søknad er til behandling hos Statens forurensningstilsyn.