Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:89 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 11.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Innst. S. nr. 116 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 75 (2003-2004) om supplering av Verneplan for vassdrag, er det i en flertallsmerknad henstilt til regjeringen om å foreta en gjennomgang av de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag. Flertallet la i innstillingen føringer på at de rikspolitiske retningslinjer bør brukes med smidighet og at det vises stor respekt for det lokale selvstyret.
Når kan man eventuelt forvente at nevnte gjennomgang av de rikspolitiske retningslinjer er ferdigbehandlet?

Begrunnelse

I for eksempel Tovdalsvassdraget i Aust-Agder oppfattes de gjeldende rikspolitiske retningslinjene for vassdragsvern som problematiske. Etter at supplerende verneplan utvidet vernet av Tovdalsvassdraget, er det skapt stor frustrasjon blant flere grunneiere lokalt, blant annet fordi vernet omfatter hele nedslagsfeltet og ikke bare hovedstrengen. Både fra kommunalt hold og fra grunneierhold stilles det nå forventninger til at det blir foretatt endringer av de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag i tråd med de føringer som ligger i Innst. S. nr. 116 (2004-2005). Fra spesielt Åmli kommune, som sammen med 3 av 4 andre berørte kommuner var imot vernet av Tovdalsvassdraget, er det fremkommet ønske om å få komme med innspill i en slik prosess. Fra Åmli kommunes side er det av disse grunner ønskelig med informasjon om blant annet fremdriften i arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for vernede vassdrag. Jeg ber derfor statsråden om en redegjørelse for hvor prosessen med nye retningslinjer står for øyeblikket, når den eventuelt er forventet avsluttet og i hvilken grad det er mulig for berørte grunneiere, andre interessenter og kommuner å bidra med innspill i en slik prosess.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (RPR-VV) skal legges til grunn for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjenes virkeområde er i hovedsak innen et belte på inntil 100 meter langs vassdraget, men også andre deler av nedbørfeltet er omfattet dersom det er faglig dokumentert at områdene har betydning for verneverdiene.

Jeg vil foreta en bredere gjennomgang av RPR-VV og vurdere hvordan retningslinjene praktiseres i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven. Saken er prioritert og departementet er allerede i gang med arbeidet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med saken så snart som mulig når gjennomgangen er foretatt. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det på bakgrunn av gjennomgangen vil bli utarbeidet nye retningslinjer.