Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:108 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 09.11.2005
Besvart: 15.11.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I St.prp. nr. 1 (2005-2006) varsles at det vil bli presisert overfor kommunene at midler barn har tjent ved eget lønnet arbeid, ikke skal gå til familiens underhold ved utregning av sosialhjelp. Enkelte kommuner praktiserer at stipend som er gitt til elever i videregående skole skal regnes som familieinntekt og føre til avkorting i sosialhjelpen.
Vil statsråden ta initiativ til at slik praksis opphører slik at stipend gitt til elever i familier med behov for sosialhjelp kan brukes etter hensikten?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig og subsidiær ytelse. Dette innebærer at sosialtjenesten kan avslå å gi økonomisk stønad til dekning av barnets underhold i de tilfeller hvor barnet har egne midler, jf. rundskriv I-34/2001. Jeg legger likevel til grunn at kommunen her som ellers foretar en konkret rimelighetsvurdering av hvorvidt midlene skal regnes som inntekt. Det skal foretas en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Ved vurdering av inntektsføring av stipend til elever i videregående skole må sosialtjenesten også ta hensyn til de utgifter stipendet er ment å dekke. Dette kan være utgifter som går utover rene læremidler, men som allikevel er normale i en læresituasjon.

Som en oppfølging av regjeringspartienes politiske plattform, arbeider departementet nå med en stortingsmelding om arbeid og velferd, herunder en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Vi vil her spesielt se på virkemidler ovenfor personer som har barn og lav inntekt.