Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:111 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 09.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Patologisk og smittefarlig avfall krever strenge krav til logistikksystemer, etisk håndtering og miljøforsvarlig destruksjon. Rutinene for levering og håndtering av denne typen avfall bør skjerpes for å oppfylle kravene i ny lov.
Kan statsråden forsikre om at nedleggelse av Sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad (SYFA) ikke svekker den nasjonale beredskapen i henhold til ny lov FOR-2005-10-11-1196, som omhandler behandling av smittefarlig avfall, og hvilke alternativer til forsvarlig behandling finnes i Norge i dag?

Begrunnelse

Samfunnet har gjennom SYFA-anlegget, og tilhørende logistikksystemer investert 10-talls mill. kr gjennom direkte støtte fra SFT og betaling fra helse-Norge. Dette er et ikke-kommersielt anlegg for forsvarlig, etisk, hygienisk og miljømessig riktig destruksjon av smittefarlig avfall. For enkelte typer smittefarlig avfall, så som patologisk avfall, er dette etter hva jeg kjenner til et enerådende nasjonalt behandlingstilbud. Anlegget som behandler ca. 800 tonn avfall står nå i fare for å bli nedlagt i løpet av 2006 da helseforetakene ikke lenger kan sikre driftsmidler. Den nye loven stiller mange krav til hvordan dette helt spesielle avfallet skal behandles, og det er viktig at landet har egen kompetanse og destruksjonsmuligheter som oppfyller kravene. Når vi vet at en mengde smittefarlig avfall trolig er på avveie, må man spørre seg om det er riktig å nedlegge SYFA nå, eller om en fortsatt drift skal sikres av miljøhensyn.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Smittefarlig avfall kan utgjøre en fare for helse og miljø om avfallet ikke får en miljømessig forsvarlig behandling. I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet fastsatte derfor Miljøverndepartementet en ny forskrift om smittefarlig avfall som skal sikre at dette avfallet blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Den nye forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2006.

En stor del av det smittefarlige avfallet blir i dag behandlet ved autoklavering, desinfisering og forbrenning. Smittefarlig avfall er næringsavfall. Etter forurensningsloven er det avfallsbesitterne som har ansvaret for at dette avfallet blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Jeg er imidlertid kjent med at sykehusforbrenningsanlegget (SYFA) i Fredrikstad har særlige behandlingsløsninger for enkelte typer smittefarlig avfall.

Jeg vil derfor be Statens forurensningstilsyn om en redegjørelse for den nasjonale behandlingskapasiteten for smittefarlig avfall.