Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:117 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 10.11.2005
Besvart: 17.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Rovviltbelastningen er i ferd med å bli svært skjev. Elverum kommune ser ut til å ta en svært stor del av belastningen for den nasjonale rovviltpolitikken. I lokalpressen har det kommet fram at man sannsynligvis har 15-20 ulver i kommunen, fordelt på 3 par/flokker. Av de andre store rovdyrene er det bare jerv som ikke er etablert i kommunen.
Ser miljøvernministeren det som riktig at en kommune/lite område skal ta nesten hele belastningen ved den nasjonale rovviltpolitikken?

Begrunnelse

Rovvilt reduserer folks bruk av utmarka. Frykten er reell. Dette er en folkehelseutfordring, og det fratar lokalbefolkningen livskvalitet. I boka "Drept av bjørn og ulv" dokumenterer Astor Furseth at mennesker drept av rovvilt ikke er så sjelden i Norge som det er skapt inntrykk av.
Konflikten mot hunder er betydelig og reell. Ulv som hevder revir går stadig oftere til angrep på hunder. Flere hunder er drept under årets jakt. Belastningen ved dette er så stor at folk ikke lenger tør slippe hund på jakt. Dette reduserer gleden ved jakta, og det reduserer grunneiers mulighet til inntekt betydelig.
Konflikten mellom rovdyr og menneske er reell. Belastningen kan ikke påføres en liten del av befolkningen uten at disse får noen kompensasjon. Denne konfliktlinjen må løses skal man få ro rundt rovviltforvaltningen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Gjennom Stortingets behandling av rovviltmeldinga våren 2004 ble det etablert en regional forvaltning av rovvilt i Norge. I hver region ble det opprettet en rovviltnemnd bestående av representanter fra Fylkestinget og Sametinget, og det ble fastsatt nasjonale bestandsmål for hver rovviltart i hver region. For ulv fastsatte Stortinget et eget forvaltningsområde for ynglende ulv. Innenfor dette forvaltningsområdet, som berører Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, skal vi ha tre årlige, helnorske ynglinger. I tillegg kommer grenseflokkene. Så langt i år er det ifølge Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt dokumentert en sikker og en usikker helnorsk yngling av ulv i 2005. Den delen av Elverum kommune som ligger øst for Glomma ligger innenfor det fastsatte forvaltningsområdet. Begge familiegruppene med mulig yngling berører Elverum kommune.

De regionale nemndene har fra 1. april i år myndighet til å fatte vedtak om felling av rovvilt når bestanden har nådd det fastsatte målet i regionen. De regionale nemndene har også fått myndighet til å fordele midler til konfliktdempende tiltak til kommuner og lokalbefolkning og midler til forebyggende tiltak til nødvendige tilpasninger i dyrehold for å redusere tap og skader. En betydelig andel av de nasjonale midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak blir årlig kanalisert til region 5, Hedmark. Eventuelle søknader om midler til konkrete tiltak fra kommunen eller fra andre grupper må derfor rettes til rovviltnemnden ved fylkesmannen som sekretariat.

En viktig oppgave for de regionale rovviltnemndene er å utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt i sin region med utgangspunkt i de fastsatte nasjonale bestandsmålene for rovvilt. Det er således opp til den regionale rovviltnemnden å vurdere den totale belastningen med rovvilt i ulike deler av regionen. I forvaltningsplanen skal det legges til grunn en arealdifferensiering slik at forvaltningen av rovvilt skal skje i de deler av regionen som er best egnet for dette. Arealdifferensieringen vil også ligge til grunn for nemndens fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, slik at disse midlene målrettes til de områder som får den største belastningen med faste forekomster av rovvilt. I forbindelse med dette arbeidet er det viktig at rovviltnemnden samarbeider godt med de grupper i sin region som er berørt av dette forvaltningsområdet. Dette gjelder både næringsinteresser, jaktinteresser, kommuner og lokalsamfunn. På denne måten kan det skapes en størst mulig forutsigbarhet for alle parter. Så langt jeg kjenner til planlegger rovviltnemnden i region 5, Hedmark, at forvaltningsplanen for regionen skal være klar før beitesesongen 2006. Videre er jeg kjent med at forvaltningsplanen for ulv vil bli utarbeidet i et samarbeid mellom rovviltnemndene i region 5, Hedmark, og region 4, Oslo, Akershus og Østfold.

Min oppfordring er at berørte kommuner, lokalsamfunn, husdyreiere og organisasjoner nå benytter de arenaer for innspill og de muligheter til finansiering av tiltak som er etablert gjennom den brede enigheten om rovviltpolitikken på Stortinget våren 2004.