Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:119 (2005-2006)
Innlevert: 11.11.2005
Sendt: 11.11.2005
Besvart: 18.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Soria Moria-erklæringen er småkraftverk ikke nevnt i forbindelse med et eventuelt fremtidig pliktig elsertifikatsystem. Det foreligger i dag mange prosjekter innenfor kategorien småkraftverk i Norge. Regjeringserklæringen har skapt stor usikkerhet for flere småkraftprosjekter. Flere slike prosjekter kan bli stilt i bero i påvente av en nærmere avklaring om småkraftverk og sertifikatsystemet.
Hvordan kan Regjeringen avklare den uvisshet som Soria Moria-erklæringen har skapt vedrørende småkraftverk?

Begrunnelse

Det er gitt et betydelig antall konsesjoner for småkraftverk fra 1-10 MW. Samtidig er interessen for utbygging av småkraftverk i Distrikts-Norge betydelig og økende. Energiproduksjon i småskala er et godt distriktspolitisk virkemiddel for bosetting og næringsutvikling i de mer perifere strøk av landet. Flere tiltakshavere bak denne type kraftverk har kalkulert med at deres prosjekt skulle bli innbefattet i et fremtidig pliktig grønt elsertifikatsystem. I motsatt fall kan en del prosjekter av denne kategori bli ulønnsomme. Norge trenger ny kraftproduksjon. Hensynet til økninger i kraftforbruket og den fremtidige kraftbalansen stiller krav til ny produksjonskapasitet. Mikro- og minikraftverk utgjør kun et begrenset potensial selv om dette også selvsagt er et viktig energimessig supplement i den store sammenhengen. Men det er innenfor kategorien småkraftverk potensialet for økt energiproduksjon er desidert størst. I en slik sammenheng synes det derfor svært underlig at nettopp småkraftverk synes å være unntatt fra et sannsynlig fremtidig pliktig sertifikatsystem. Det er på denne bakgrunn ikke tilfredsstillende å måtte vente på en avklaring inntil Regjeringen fremmer et eget forslag til system for elsertifikater. På grunn av fremdriften i flere konsesjonsgitte og påtenkte prosjekter haster det av disse grunner med en snarlig avklaring på dette spørsmålet.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norge er fra naturens side meget godt utrustet for å produsere fornybar energi. Det gjelder selvsagt vannkraft, som står for 99 pst. av elektrisitetsproduksjonen vår i dag, og det gjelder vind, bølger, tidevann, bioenergi med mer. Alle ressursene er viktige, og jeg vil legge til rette for at vi tar i bruk mulighetene de representerer. En slik satsing legger til rette for et variert og miljøvennlig energisystem i Norge. Regjeringen vil blant annet i større grad legge opp til å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk og i bygging av små- mini- og mikrokraftverk.

Et pliktig elsertifikatmarked er et kraftfullt virkemiddel. Jeg vil bruke litt tid på å vurdere utformingen av de ulike elementene i elsertifikatordningen før jeg sier noe nærmere om Regjeringens tilnærming til spørsmålet. Dette inkluderer spørsmålet om hvilke energikilder som skal inkluderes.

Det er imidlertid viktig for meg at utnytting av våre verdifulle naturressurser må skje på en miljømessig forsvarlig måte, slik at prosjektene som blir realisert samlet sett er gunstige for samfunnet.