Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:136 (2005-2006)
Innlevert: 16.11.2005
Sendt: 16.11.2005
Besvart: 24.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Havarikommisjonen for Sivil Luftfart utarbeidet en rapport om flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser. Rapporten er avgitt 5. august 2005 og inneholder en omfattende analyse av flyplassdrift og flysikring i regi av Avinor AS. Rapporten inneholder en rekke sikkerhetstilrådninger til Avinor angående pågående omstillingstiltak, samhandling og sikkerhetsmessig kompetanse.
Hvordan vil statsråden følge opp rapporten direkte fra departementet og gjennom Luftfartstilsyn?

Begrunnelse

Jeg viser til rapportens sikkerhetstilrådninger som hitsettes:

6.6 Sikkerhetstilrådninger

- Avinor bør vurdere å stille i bero besluttede og planlagte sikkerhetsrelaterte "Take-Off-05"-tiltak som ennå ikke er satt ut i livet, inntil sikkerhetsmessige konsekvenser er grundig utredet og dokumentert, samholdt med DNVs betenkninger og kommentarer, samt sjekket ut med relevante sikkerhets- og tilsynsmyndigheter.
- Avinor bør vurdere å iverksette en dokumentert gjennomgang av erfaringer med "Take-Off-05"-tiltak som er allerede er iverksatt, med hensyn på om DNVs betenkninger og kommentarer og relevante myndighetskrav er ivaretatt.
- Avinor bør vurdere å øke den interne kapasiteten generelt, og den sikkerhetsfaglige kompetansen spesielt, for å kunne følge opp det sterkt økende antallet anbefalinger og tiltak som sikkerhetsstyringssystemet genererer (hendelsesrapportering, risikoanalyser m.m.).
- "Arbeidsgiveren" Avinor AS og arbeidstakerorganisasjonene i selskapet bør vurdere å intensivere arbeidet med å få til bedre samhandling og arbeidstakerinvolvering i interne beslutningsprosesser, slik at det skapes tillit partene imellom. Dette anses som nødvendig for utviklingen av en positiv sikkerhetskultur.
- Luftfartstilsynet og Avinor selv bør vurdere om det er satt tilstrekkelige luftfarts- og/eller sikkerhetsfaglige kompetansekrav til sentrale lederstillinger med et overordnet flysikkerhetsansvar i Avinor.
- Luftfartstilsynet bør vurdere om Avinors tolkning av BSL E 4-4 oppfyller intensjonen i forskriften, både med tanke på at bemanningen ikke er dimensjonert for samtidig redning og slukking, og at nedjustering av flyplasskategori åpner for at det ikke er personellberedskap for alt tilgjengelig utstyr.
- Samferdselsdepartementet bør påse at myndighetsoppgaver som fremdeles forvaltes av statsaksjeselskapet Avinor snarest mulig overføres til luftfartsmyndigheten (LT) og/eller andre myndighetsorganer der ansvaret naturlig hører hjemme.
- Samferdselsdepartementet bør i et helhetlig samfunnssikkerhetsperspektiv, i samråd med andre ansvarlige/berørte myndighetsorganer og basert på rapport fra "Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur", som forventes utgitt høsten 2005, vurdere å trekke erfaringer fra og evaluere nåværende modell/løsning for statlig eierskap/styring av flysikringstjenester og lufthavndrift.

Jeg viser for øvrig til rapportens 21 konklusjoner på den omfattende analysen av Avinor som ligger til grunn for sikkerhetstilrådningene. På denne bakgrunn fremstår nye hendelser innen Avinor omtalt i media som både uforståelig og uakseptabel innenfor rammen av en forventet oppfølgning av Havarikommisjonens rapport. Jeg tenker spesielt på suspensjon av egne flykart pga. manglende oppdatering og ansettelse av ny sjef ved Oslo kontrollsentral.
Jeg ber derfor om en fyllestgjørende redegjørelse for hvordan statsråden vil bruke eierposisjon i Avinor og tilsynsorganet Luftfartstilsynet i arbeid med grundig og betryggende oppfølging av Havarikommisjonens rapport. Jeg legger til grunn at statsråden vil forsikre seg om at Avinors ledelse korrigerer holdning og tiltak knyttet til flysikkerhet gjennom dokumentert og kontrollert lukking av påviste avvik, gjennom samhandling og ved styrking av flyfaglig kompetanse i selskapets ledelse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I henhold til etablerte prosedyrer er det Luftfartstilsynet som følger opp Havarikommisjonens sikkerhetstilrådninger i rapporter om hendelser og ulykker innen luftfarten. Denne rapporten gjelder imidlertid ikke en spesiell ulykke eller hendelse, men er av en overordnet og systemmessig karakter. I forståelse med Luftfartstilsynet forestår derfor Samferdselsdepartementet selv oppfølgningen av rapporten om flysikkerhet i norsk luftfart.

Samferdselsdepartementet sendte i brev av 19. august 2005 rapporten fra Havarikommisjonen til de undersøkte luftfartsaktørene (Luftfartstilsynet, Avinor AS, Widerøes Flyveselskap AS, SAS Braathens AS, Norwegian Air Shuttle ASA, CHC Helikopterservice AS og Norsk Helikopter AS), samt til andre luftfartsoperatører for oppfølgning av de konkrete sikkerhetstilrådningene i rapporten og til uttalelse. Det ble satt en svarfrist til 15. oktober 2005. Departementet har mottatt svar fra samtlige undersøkte aktører. Svarbrevene er blant annet gjort tilgjengelig på Samferdselsdepartementets side på Odin.

Departementet arbeider nå med en grundig gjennomgang av alle tilbakemeldingene fra aktørene og vil etablere et system for å overvåke oppfølgningen av sikkerhetstilrådningene. Vi arbeider også med de tilrådningene som retter seg mot selve departementet. Samferdselsdepartementet har bedt om bistand fra Luftfartstilsynet i forbindelse med gjennomgangen av tilbakemeldingene fra flyselskapene.